SFS 2016:33 Förordning om ändring i förordningen (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

160033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:904) om
identitetskort för folkbokförda i Sverige;

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 7 och 14 §§ förordningen (2015:904) om identi-

tetskort för folkbokförda i Sverige ska ha följande lydelse.

7 §

De uppgifter i ansökan om identitetskort som ska stämma överens enligt

3 § lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige är sådana
uppgifter som anges i 13 § andra stycket utlänningsdataförordningen
(2016:30).

14 §

Skatteverket har rätt att ta del av uppgifter som Migrationsverket be-

handlar enligt 11 § utlänningsdatalagen (2016:27) vid direktåtkomst enligt
19 § samma lag.

Migrationsverket ska på begäran av Skatteverket lämna ut sådana uppgifter

till Skatteverket som anges i 13 § andra stycket utlänningsdataförordningen
(2016:30) och som Skatteverket behöver för handläggning av en ansökan om
identitetskort.

Tillgången till uppgifter som avses i första stycket ska begränsas till det

som varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2016:33

Utkom från trycket
den 5 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016