SFS 2016:20 Förordning om ändring i förordningen (2015:922) om utbyte av upplysningar om finansiella konton

160020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:922) om utbyte av
upplysningar om finansiella konton;

utfärdad den 28 januari 2016.

Regeringen föreskriver att 3 § och bilagan till förordningen (2015:922) om

utbyte av upplysningar om finansiella konton ska ha följande lydelse.

3 §

Skatteverket ska ingå överenskommelser med de behöriga myndighe-

terna i deltagande stater och jurisdiktioner om hur det automatiska utbytet av
upplysningar ska genomföras och om formerna för annan kommunikation
mellan Skatteverket och de behöriga myndigheterna i andra deltagande stater
och jurisdiktioner.

Skatteverket ska arbeta med de behöriga myndigheterna i andra stater och

jurisdiktioner för att enas om en eller flera metoder för dataöverföring, inklu-
sive krypteringsstandarder, i syfte att åstadkomma största möjliga standardi-
sering och minsta möjliga komplexitet samt att minimera kostnaderna. Skatte-
verket ska meddela dessa metoder till sekretariatet vid det koordineringsorgan
som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europaråds- och
OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Skatteverket ska meddela koordineringsorganets sekretariat när lämpliga

åtgärder vidtagits för att säkerställa att nödvändiga krav på sekretess och data-
säkerhet är uppfyllda och bifoga det besvarade frågeformulär om sekretess
och datasäkerhet som ska ingå i bilaga D till det multilaterala avtalet mellan
behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton som undertecknades den 29 oktober 2014.

Om det uppstår svårigheter i samband med genomförandet av det avtal som

avses i tredje stycket, får Skatteverket begära att samråd hålls med behöriga
myndigheter i en eller flera andra stater eller jurisdiktioner så att lämpliga åt-
gärder kan vidtas för att säkerställa att avtalet uppfylls. Om Skatteverket be-
gär samråd ska verket säkerställa att koordineringsorganets sekretariat på
lämpligt sätt underrättas om åtgärder som utformats.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2016:20

Utkom från trycket
den 9 februari 2016

background image

2

SFS 2016:20

Bilaga

A. Deltagande jurisdiktioner

Följande stater och jurisdiktioner är deltagande jurisdiktioner.

� Albanien
� Andorra
� Anguilla
� Antigua och Barbuda
� Argentina
� Aruba
� Australien
� Barbados
� Belgien
� Belize
� Bermuda
� Brittiska Jungfruöarna
� Bulgarien
� Caymanöarna
� Chile
� Colombia
� Cooköarna
� Costa Rica
� Curacao
� Cypern
� Danmark
� Estland
� Finland
� Frankrike
� Färöarna
� Förenade kungariket
� Ghana
� Gibraltar
� Grekland
� Grenada
� Grönland
� Guernsey
� Indien
� Indonesien
� Irland
� Island
� Isle of Man
� Italien
� Japan
� Jersey
� Kanada
� Kina
� Kroatien
� Lettland
� Liechtenstein
� Litauen

background image

3

SFS 2016:20

� Luxemburg
� Malta
� Marshallöarna
� Mauritius
� Mexiko
� Monaco
� Monserrat
� Nederländerna
� Niue
� Norge
� Nya Zeeland
� Polen
� Portugal
� Rumänien
� Saint Lucia
� Saint Vincent och Grenadinerna
� Samoa
� San Marino
� Schweiz
� Seychellerna
� Sint Maarten
� Slovakien
� Slovenien
� Spanien
� Sydafrika
� Sydkorea
� Tjeckien
� Turks- och Caicosöarna
� Tyskland
� Ungern
� �sterrike

B. Rapporteringspliktiga jurisdiktioner

Följande stater och jurisdiktioner är rapporteringspliktiga jurisdiktioner.

� Belgien
� Bulgarien
� Cypern
� Danmark
� Estland
� Finland
� Frankrike
� Förenade kungariket
� Grekland
� Irland
� Italien
� Kroatien
� Lettland
� Litauen
� Luxemburg
� Malta

background image

4

SFS 2016:20

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

� Nederländerna
� Polen
� Portugal
� Rumänien
� Slovakien
� Slovenien
� Spanien
� Tjeckien
� Tyskland
� Ungern