SFS 2016:21 Förordning om ändring i förordningen (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten

160021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:743) med
instruktion för �&klagarmyndigheten;

utfärdad den 28 januari 2016.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2015:743) med instruktion

för �&klagarmyndigheten ska ha följande lydelse.

19 §

Vid myndigheten ska det finnas ett råd för beredning av anställnings-

ärenden vilket består av en ordförande och högst nio andra ledamöter. En av
ledamöterna är vice ordförande. För varje ledamot utom ordföranden ska det
finnas en ersättare.

Rådet ska ge råd i ärenden om anställning av åklagare där �&klagarmyndig-

heten eller Ekobrottsmyndigheten beslutar, med undantag för ärenden om
anställning av överåklagare och vice överåklagare och anställningsärenden
enligt 20 § åklagarförordningen (2004:1265).

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:21

Utkom från trycket
den 9 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016