SFS 2016:23 Förordning om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

160023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:909) om
handläggning av ärenden om statliga
tjänstepensionsförmåner;

utfärdad den 28 januari 2016.

Regeringen föreskriver att 1 och 20 §§ förordningen (1997:909) om hand-

läggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner ska ha följande ly-
delse.

1 §

1

Denna förordning gäller vid handläggning av ärenden om pensionsför-

måner m.m. enligt

1. pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016

(PA 16), dock inte ärenden om premiebestämd ålderspension,

2. pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03), dock inte ären-

den som rör förmåner enligt tredje kapitlet PA 03,

3. pensionsplanen för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91), dock inte ären-

den om kompletterande ålderspension (KÅPAN),

4. allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän (PA-

SPR),

5. pensionsavtalet (1992-07-24) för svenska medborgare som är lokal-

anställda vid svenska utlandsmyndigheter,

6. lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och

från Europeiska gemenskaperna vad avser statliga tjänstepensionsförmåner,

7. förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring

för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning,

8. förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med

statlig chefsanställning,

9. förordningen (AgVFS 2003:1 B1) om inkomstgaranti och tjänstepension

för statsråd,

10. förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska med-

borgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter,

11. bestämmelser för personal i försvarsmaktens reserver eller i väg- och

vattenbyggnadskåren, samt

12. motsvarande äldre avtal eller författningar.

1 Senaste lydelse 2003:57.

SFS 2016:23

Utkom från trycket
den 9 februari 2016

background image

2

SFS 2016:23

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

20 §

2

Personlig statlig pensionsrätt och tjänstegrupplivförsäkring kan bevil-

jas en arbetstagare, vars anställning på grund av bolagisering eller privatise-
ring upphört att vara omfattad av statliga anställningsavtal. Detta gäller om

1. arbetstagaren på grund av sjukdom inte kan införsäkras i ett annat pen-

sionssystem,

2. arbetstagaren vid tidpunkten för bolagiseringen eller privatiseringen

uppbär delpension, eller

3. arbetstagaren
a) har anställts före den 1 januari 2003,
b) har rätt att avgå med ålderspension vid en tidigare ålder än 65 år enligt

punkt 1 i övergångsbestämmelserna till pensionsplanen för arbetstagare hos
staten m.fl. (PA-91), och

c) vid tidpunkten för bolagiseringen eller privatiseringen har högst fem år

kvar till denna pensionsålder.

Premier för personlig statlig pensionsrätt och tjänstegrupplivförsäkring be-

talas enligt föreskrifterna i förordningen (1997:908) om premier för statens
avtalsförsäkringar.

1. Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2016.
2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:555.