SFS 2016:24 Förordning om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

160024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:222) om
statsbidrag för fortbildning av lärare samt
fritidspedagoger och motsvarande;

utfärdad den 28 januari 2016.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:222) om statsbidrag för

fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

1 ska ha följande

lydelse.

5 §

2

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas med 500 kronor per hög-

skolepoäng, om inte något annat anges i andra eller tredje stycket.

Statsbidrag lämnas med 1 000 kronor per högskolepoäng om utbildningen

avser matematik. Detsamma gäller om utbildningen avser en speciallärar-
utbildning med specialisering mot

1. språk-, skriv- och läsutveckling,
2. matematikutveckling,
3. dövhet eller hörselskada,
4. synskada,
5. grav språkstörning, eller
6. utvecklingsstörning.
Statsbidrag lämnas med 1 500 kronor per högskolepoäng om utbildningen

avser svenska som andraspråk.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:1057.

2 Senaste lydelse 2015:480.

SFS 2016:24

Utkom från trycket
den 9 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016