SFS 2016:25 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

160025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:223) om
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och
viss annan personal;

utfärdad den 28 januari 2016.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:223) om uppdrags-

utbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

1 ska ha följande

lydelse.

2 §

2

En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

samt fritidspedagoger och motsvarande bara om den knyter an till sådan
utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstill-
stånd för.

Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och

motsvarande får inte anordnas i form av en fullständig utbildning på grund-
nivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för. Uppdrags-
utbildning för fortbildning av lärare får dock anordnas i form av en sådan full-
ständig utbildning på avancerad nivå, om det är fråga om speciallärarutbild-
ning med specialisering mot

1. språk-, skriv- och läsutveckling,
2. matematikutveckling,
3. dövhet eller hörselskada,
4. synskada,
5. grav språkstörning, eller
6. utvecklingsstörning.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2009:281.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:161.

2 Senaste lydelse 2014:161.

SFS 2016:25

Utkom från trycket
den 9 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016