SFS 2016:26 Förordning om ändring i elförordningen (2013:208)

160026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i elförordningen (2013:208);

utfärdad den 28 januari 2016.

Regeringen föreskriver att det i elförordningen (2013:208) ska införas två

nya paragrafer, 25 a och 25 b §§, och närmast före 25 a och 25 b §§ nya rubri-
ker av följande lydelse.

Elområdeskonfiguration

25 a §

Nätmyndigheten tar ställning till förslag om att bibehålla eller ändra

en elområdeskonfiguration enligt artikel 32.4 c i kommissionens förordning
(EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapaci-
tetstilldelning och hantering av överbelastning.

Force majeure

25 b §

Nätmyndigheten bedömer om en händelse ska betecknas som force

majeure enligt artikel 72.5 i förordning (EU) 2015/1222.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:26

Utkom från trycket
den 9 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016