SFS 2016:34 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

160034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)
dels att rubriken närmast före den upphävda 3 kap. 8 § ska utgå,
dels att 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

1

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 8 a och 10 §§ utlänningslagen

(2005:716) är nedan angivna utlänningar undantagna från kravet på visering.

1. Den som innehar ett med "British passport" betecknat hemlandspass

eller ett av behörig myndighet utfärdat identitetskort, där medborgarskapet är
angivet som "British National Overseas" (BNO) och som gäller för inresa i
Storbritannien.

2. Medborgare i Schweiz, om de har hemlandspass eller ett identitetskort

som är utfärdat av en behörig myndighet i hemlandet och utvisar medborgar-
skap eller om de finns upptagna i ett kollektivpass som har utfärdats av en
behörig myndighet i hemlandet.

3. Innehavare av resedokument som har utfärdats i enlighet med konventio-

nen den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning (S� 1954:55)
eller konventionen den 23 november 1957 angående flyktingar som är sjömän
(S� 1959:16) och som har utfärdats av en svensk myndighet eller av en myn-
dighet i en stat som tillträtt och i förhållande till Sverige tillämpar den europe-
iska överenskommelsen den 20 april 1959 om avskaffande av viseringstvång
för flyktingar (S� 1960:75).

4. Flyktingar eller statslösa personer som är upptagna i ett kollektivpass

som har utfärdats dels av en myndighet i ett land som har tillträtt och i förhål-
lande till Sverige tillämpar artikel 13 i den europeiska överenskommelsen den
16 december 1961 om ungdomars resor på kollektivpass (S� 1968:16), dels
enligt överenskommelsen och den av Sverige avgivna deklarationen över
nämnda artikel.

5. De som innehar Förenta nationernas "laissez passer" och ett intyg om att

de färdas i tjänsten som är utfärdat av FN eller något av dess fackorgan eller
underordnade organ.

6. De som innehar Europeiska gemenskapernas "laissez passer".
7. Innehavare av vatikanpass.

1 Senaste lydelse 2014:186.

SFS 2016:34

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:34

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

8. Medborgare i Bolivia, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Makedo-

nien (tidigare jugoslaviska republiken Makedonien), Peru, Thailand och Tur-
kiet som har diplomatpass eller tjänstepass samt medborgare i Indien,
Marocko och Tunisien som har diplomatpass.

9. Besättningsmän i tjänst på luftfartyg som innehar ett flygcertifikat eller

ett certifikat för flygbesättning, så länge som de inte lämnar

� flygplatsen för mellanlandningen,
� flygplatsen på bestämmelseorten,
� den kommun där flygplatsen ligger, eller
� flygplatsen annat än för att bege sig till en annan flygplats på en

Schengenstats territorium.

10. Besättningsmän på fartyg som finns upptagna på besättningslistan för

fartyget och som har en giltig sjöfartsbok eller identitetshandlingar för sjö-
män, så länge de endast tillfälligt lämnar sitt fartyg och uppehåller sig i den
tätort som finns närmast den hamn där fartyget ligger.

11. Utlänningar som avses i 4 kap. 6 §.
12. Personal tillhörande en främmande stats militära styrka som innehar en

militär identitetshandling och som besöker Sverige inom ramen för internatio-
nellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av
avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska för-
draget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras
styrkor (S� 1997:51).

13. Utlänningar som är under 18 år och som är bosatta i en EES-stat men

inte EES-medborgare om

a) vistelsen i Sverige avser ett kort besök som deltagare i en skolresa,
b) deltagarna i skolresan följs åt av en lärare som har en lista över delta-

garna upprättad i enlighet med bilagan till rådets beslut om gemensam åtgärd
den 30 november 1994, och

c) utlänningarna innehar en handling som gäller som pass vid inresa i

Sverige eller deltagarlistan innehåller de uppgifter som anges i artikel 2 i
rådets beslut.

14. Hjälppersonal vid katastrofer och olyckor i Sverige.
Ytterligare undantag från viseringskravet finns i rådets förordning (EG) nr

539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje
länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre
gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är
undantagna från detta krav.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)