SFS 2016:35 Lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

160035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om bidrag för glasögon till vissa barn och unga;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om landstingens skyldighet att

lämna bidrag för kostnader för glasögon eller kontaktlinser till vissa barn och
unga.

Särskilda bestämmelser om landstingens skyldigheter att erbjuda hälso-

och sjukvård finns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (2008:344)
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso-
och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga till-
stånd.

2 §

Ett landsting ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontakt-

linser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och som omfattas av lands-
tingets skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt 3 b § hälso- och sjukvårds-
lagen (1982:763). Detsamma gäller den som erbjuds hälso- och sjukvård med
stöd av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och
lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor

för bidraget samt om återbetalningsskyldighet.

3 §

Beslut om bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn

och unga enligt 2 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

�&SA REGN�0R
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:71, bet. 2015/16:SoU4, rskr. 2015/16:133.

SFS 2016:35

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016