SFS 2016:36 Förordning om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

160036.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bidrag för glasögon till vissa barn och unga;

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag för kostnad för

glasögon eller kontaktlinser till barn och unga enligt lagen (2016:35) om
bidrag för glasögon till vissa barn och unga.

Undantag från förvaltningslagen

2 §

Vid handläggning av ärenden enligt denna förordning tillämpas inte

33 § förvaltningslagen (1986:223).

Bidragets omfattning

3 §

Bidrag för kostnad enligt 1 § ska uppgå till 800 kr per person.

Om kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre än 800 kr per

person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden.

Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har

skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande
kontaktlinser.

Förutsättningar för bidraget

4 §

För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept

eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker.

�&terbetalning och återkrav

5 §

Den som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

SFS 2016:36

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:36

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Landstinget får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om

någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

�verklagande

6 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)