SFS 2016:38 Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

160038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om mottagande av vissa nyanlända

invandrare för bosättning genom anvisning till en kommun.

2 §

Lagen gäller en nyanländ som har beviljats ett uppehållstillstånd som

kan ligga till grund för folkbokföring, om det har beviljats enligt

1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen.

3 §

Lagen gäller även en nyanländ som har

1. beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring

på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med
stöd av någon av bestämmelserna i 2 §, och

2. ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person som den

nyanlände har anknytning till först togs emot i en kommun.

Första stycket gäller inte om den person som den nyanlände har anknytning

till var svensk medborgare vid tidpunkten för den nyanländes ansökan om
uppehållstillstånd.

4 §

Lagen gäller dock inte barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige

var skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som
får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan
sådan ställföreträdare (ensamkommande barn), om inte barnet har beviljats
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).

Anvisning till en kommun

5 §

En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bo-

sättning i kommunen.

1 Prop. 2015/16:54, bet. 2015/16:AU4, rskr. 2015/16:128.

SFS 2016:38

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:38

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

6 §

Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om

anvisning enligt 5 §.

7 §

Anvisningar till kommuner ska i första hand omfatta nyanlända som är

registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden och nyan-
lända som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716).

Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn tas till kom-

munens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av
asylsökande som vistas i kommunen.

Bemyndigande

8 §

Regeringen får meddela föreskrifter om

� fastställande av antalet nyanlända som ska anvisas under ett visst år,
� den närmare prioriteringen av vilka nyanlända som ska omfattas av

anvisningar under året,

� förfarandet för fördelningen av anvisningar mellan kommuner,
� vilka kriterier, utöver de som anges i 7 § andra stycket, som får beaktas

vid fördelningen av anvisningar, och

� inom vilken tidsfrist mottagande i kommunen ska ske.

�verklagandeförbud

9 §

Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)