SFS 2016:39 Förordning om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

160039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning;

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om mottagande för bosätt-

ning av vissa nyanlända invandrare som omfattas av lagen (2016:38) om mot-
tagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och 8 §

lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Mottagandebehov

2 §

Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av

bosättning i en kommun under det kommande kalenderåret (mottagande-
behov). Migrationsverket ska göra en ny beräkning av mottagandebehovet när
det finns skäl för det.

Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till
kommuner

3 §

Av förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

framgår antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner
under ett visst kalenderår.

Länstal och kommuntal

4 § Fördelningen på länsnivå av antalet nyanlända som ska omfattas av
anvisningar under ett visst kalenderår (länstal) framgår av förordningen
(2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner.

5 §

Länsstyrelsen ska på grundval av länstalen besluta om fördelningen

mellan kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av
anvisningar under ett visst kalenderår (kommuntal). Kommuntalen ska beslu-
tas i förväg för ett kalenderår i taget.

SFS 2016:39

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:39

6 §

När kommuntalen beslutas får kommunernas förutsättningar att tillhan-

dahålla bostäder beaktas utöver de kriterier som anges i 7 § andra stycket
lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare.

7 §

Om länstalen revideras under innevarande kalenderår, får även kom-

muntalen revideras. Kommuntalen får också revideras under innevarande
kalenderår efter överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närlig-
gande kommuner, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir
lägre än länstalet.

Anvisande myndighet

8 §

Migrationsverket får inom ramen för kommuntalen besluta om anvis-

ning i enskilda fall enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyan-
lända invandrare för bosättning.

Beslut om anvisning och mottagande i kommunen

9 §

Ett beslut om anvisning ska omfatta en nyanländ och, i förekommande

fall, andra nyanlända som ingår i samma hushåll oavsett om dessa omfattas av
11 § eller inte.

10 §

I beslutet om anvisning ska det anges när kommunen senast ska ta

emot en nyanländ för bosättning. Mottagande i kommunen ska dock ske
senast inom två månader från beslutet om anvisning. Vid anvisning som avser
en nyanländ som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlän-
ningslagen (2005:716) får Migrationsverket besluta om en längre tidsfrist.

Prioritering vid anvisningar

11 §

Endast nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets

anläggningsboenden och nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd enligt
5 kap. 2 § utlänningslagen ska omfattas av anvisningar.

Anmälan av tillgängliga bostäder

12 §

En kommun får anmäla tillgängliga bostäder för nyanlända till Migra-

tionsverket. Länsstyrelsen ska föra dialog med kommuner inom länet i syfte
att främja att kommunerna planerar för mottagandet av nyanlända för bosätt-
ning i kommunen och anmäler tillgängliga bostäder för nyanlända.

�verklagande

13 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:408) om mottagande

för bosättning av vissa nyanlända invandrare.

background image

3

SFS 2016:39

3. Trots vad som anges i 5 § om vem som ska besluta kommuntal och om

när kommuntalen ska beslutas, framgår kommuntalen för 2016 av förord-
ningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner.

4. Trots vad som anges i 8 § om anvisande myndighet, gäller följande för

2016:

Arbetsförmedlingen får inom ramen för kommuntalen besluta om anvis-

ning i enskilda fall enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyan-
lända invandrare för bosättning, när det gäller nyanlända som har rätt till en
etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyan-
lända invandrare, om uppehållstillstånd har beviljats på annan grund än enligt
5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Beslut om anvisning får fattas även
innan det är klarlagt att en nyanländ har rätt till etableringsplan.

Migrationsverket får inom ramen för kommuntalen besluta om anvisning i

enskilda fall enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända in-
vandrare för bosättning, när det gäller nyanlända som har beviljats uppehålls-
tillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) och nyanlända som inte
har rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare.

5. För 2016 gäller följande:
Arbetsförmedlingen ska lämna följande uppgifter till Migrationsverket av-

seende en nyanländ som omfattas av lagen (2016:38) och om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning:

1. uppgift om att en nyanländ omfattas av ett beslut om anvisning enligt

lagen, namn- och person- eller samordningsnummer, anvisad kommun, datum
för beslutet och datum för när kommunen senast ska ta emot den nyanlände
för bosättning, och

2. uppgift om att en nyanländ som omfattas av ett beslut om anvisning har

avböjt eller inte har kunnat utnyttja en anvisning.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016