SFS 2016:41 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

160041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 7 e § förordningen (2002:623) om behandling

av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha föl-
jande lydelse.

7 e §

1

För tillhandahållande av information till Migrationsverket enligt 5 § 6

lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. att en ansökan om ersättning har lämnats in,
3. vilken ersättning som har beviljats,
4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning ersättning lämnas eller

har lämnats,

5. att en nyanländ som omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av

vissa nyanlända invandrare för bosättning omfattas av ett beslut om anvisning
enligt lagen, anvisad kommun, datum för beslutet och datum för när kommu-
nen senast ska ta emot den nyanlände för bosättning, och

6. att en nyanländ som omfattas av ett beslut om anvisning har avböjt eller

inte har kunnat utnyttja en anvisning.

Förordningen träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:2034.

SFS 2016:41

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016