SFS 2016:42 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

160042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 2, 3, 7, 9, 32, 32 a, 37 och 42 §§ förordningen

(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha föl-
jande lydelse.

2 §

En kommun har rätt till en årlig grundersättning enligt 9 § för mottag-

ande av utlänningar som avses i 5 och 5 a §.

3 §

En kommun som tagit emot skyddsbehövande eller vissa andra utlän-

ningar för bosättning har rätt till

� schablonersättning enligt 10�14 §§,
� ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd enligt 15�17 §§,
� ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjuk-

vård enligt 18�27 §§,

� ersättning för mottagande av ensamkommande barn enligt 28�31 §§, och
� ersättning för vissa hyreskostnader enligt 32 a §.

7 §

1

Ersättning lämnas också, i mån av tillgång på medel,

� för vissa särskilda kostnader enligt 32 §,
� för extraordinära kostnader för vårdinsatser enligt 36 §,
� för insatser för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att

utveckla samverkan enligt 37 §, och

� för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och famil-

jekontakter enligt 37 a §.

9 §

2

Den årliga grundersättningen motsvarar fem prisbasbelopp enligt

2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Grundersättningen ska betalas ut före utgången av april månad varje kalen-

derår.

32 §

3

Utöver ersättning enligt 9�31 §§ får Migrationsverket, i mån av till-

gång på medel, lämna ersättning till kommuner för särskilda kostnader för
mottagande av utlänningar som har beviljats sådant uppehållstillstånd som
kan ligga till grund för folkbokföring enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen

1 Senaste lydelse 2013:7.

2 Senaste lydelse 2013:1085.

3 Senaste lydelse 2015:228.

SFS 2016:42

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:42

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

(2005:716) och för betydande särskilda kostnader för insatser för personer el-
ler familjer som omfattas av 5 och 5 a §§ och som har särskilda behov. Migra-
tionsverket får fatta beslut om sådan ersättning efter ansökan eller i direkt an-
slutning till ett beslut om anvisning.

32 a §

4

En kommun som har anmält tillgängliga bostäder för nyanlända till

Migrationsverket enligt 12 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning har rätt till ersättning för kommunens hy-
reskostnader för en bostad som en utlänning som omfattas av 5 eller 5 a §
flyttar in i. Ersättning får lämnas under förutsättning att utlänningen har tagits
emot i kommunen efter ett beslut om anvisning.

Ersättning lämnas endast för hyreskostnader som avser en sammanhäng-

ande tidsperiod från det datum då det av anmälan framgår att en bostad är till-
gänglig till dess att utlänningen flyttar in i bostaden. Ersättning betalas ut i
efterskott efter ansökan.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast ett

år från den dag då utlänningen togs emot i kommunen.

37 §

5

Länsstyrelserna får, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till

kommuner och kommunalförbund för insatser för att skapa beredskap och
tillräcklig mottagningskapacitet för utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§,
och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och
andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelserna får fatta beslut om ersättning enligt första stycket efter an-

sökan.

En kommun eller ett kommunalförbund som tagit emot ersättning enligt

denna paragraf ska lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen
och en redovisning av vad medlen har använts till.

Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om förfarandet för

ansökan och redovisning enligt denna paragraf.

42 §

6

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 32, 36, 37 och 37 a §§ får
inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. För ersättning för hyreskostnader som en kommun har haft före den

1 mars 2016 gäller i 32 a § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2013:1085.

5 Senaste lydelse 2015:228.

6 Senaste lydelse 2013:7.