SFS 2016:59 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

160059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 § lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett

unionsregister finns i registerförordningen.

Den myndighet som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten) är

den nationella administratör som avses i artikel 8.1 i registerförordningen.
Kontoföringsmyndigheten ska administrera följande konton i unionsregistret:

1. Sveriges nationella konton,
2. depåkonton för verksamhetsutövare,
3. depåkonton för luftfartygsoperatörer,
4. persondepåkonton,
5. handelskonton,
6. externa handelsplattformskonton,
7. kontrollörskonton, och
8. mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter.
Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument ska inte tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter och
kyotoenheter.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2015:367.

SFS 2016:59

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016