SFS 2016:62 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

160062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 kap. 4 b, 5 och 30 §§ offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.

4 b §

2

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i till-

ståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värde-
pappersmarknaden eller försäkringsväsendet för uppgift i en anmälan eller ut-
saga om överträdelse av bestämmelse som gäller för den som myndighetens
verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-
ment för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i en
anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelse i lag eller annan författ-
ning som gäller för värdepapperscentralers och utsedda kreditinstituts verk-
samhet, om uppgiften kan avslöja den anmäldes identitet och det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att denne lider skada eller men.

Sekretessen enligt andra stycket gäller inte beslut om sanktioner eller sank-

tionsförelägganden.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

5 §

3

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska

förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om upp-
giften röjs och uppgiften förekommer i ett ärende hos en statlig myndighet om
innehav av

1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, fond-

bolag eller försäkringsaktiebolag,

2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller
3. aktier eller andelar i börs, clearingorganisation, svensk värdepapperscen-

tral, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar eller företag som driver
verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkre-
diter.

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2014:987.

3 Senaste lydelse 2014:277.

SFS 2016:62

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:62

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Sekretessen gäller inte beslut av myndigheten och inte heller för uppgift

från en annan myndighet om uppgiften inte är sekretessreglerad där.

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

30 §

4

Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen, 4 §

första stycket 2, 4 a § första stycket 2, 4 b § första stycket, 12 § första stycket
och andra stycket 2, 12 a § första stycket och andra stycket 2, 12 b § första
stycket 2, 13 §, 15 § första stycket 2, 23 § första stycket 2 och 27 § första
stycket 2 och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd
av 9 § andra meningen, 14 § andra meningen, 26 § andra meningen eller 29 §
andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra ekonomiska
eller personliga förhållanden än affärs- och driftförhållanden för den som trätt
i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för
myndighetens verksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds personliga
förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller för uppgifter i ärenden hos statlig myndighet

om innehav av aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare som har
inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2015:1033.