SFS 2016:70 Förordning om ändring i kupongskatteförordningen (1971:49)

160070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kupongskatteförordningen (1971:49);

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om kupongskatteförordningen (1971:49)2

dels att 1�6 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 §, av följande lydelse.

1 §

3

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse och tillämpningsområde som i kupongskattelagen (1970:624). Vad som
sägs i 2 § första stycket och 3 § första stycket i denna förordning om värde-
papperscentral gäller även den som enligt 11 a, 11 b eller 11 c § kupongskat-
telagen ansvarar för innehållande av kupongskatt.

Med utländsk förvaltare avses den som i utlandet förvaltar aktier eller

andelar i värdepappersfonder eller specialfonder och som enligt följande be-
stämmelser kan föras in i aktieboken eller registret över innehavare av andelar
i stället för aktieägare eller andelsägare som är bosatta utomlands:

� 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) såvitt avser förvaltare som av en

värdepapperscentral som hör hemma i Sverige har fått medgivande till regist-
rering som förvaltare,

� 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-

fonder, eller

� 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring

av finansiella instrument.

2 §

4

En värdepapperscentral ska hos Skatteverket kontrollera uppgifter som

lämnats enligt 7 § andra stycket kupongskattelagen (1970:624) och som är av
betydelse för bedömning av frågan om skattskyldighet enligt lagen. Sådan
kontroll ska avse utdelningsberättigad som inte är juridisk person och ska
göras på tid och sätt som Skatteverket bestämmer.

Bestämmelserna i första stycket om värdepapperscentral gäller i stället för-

valtaren vid förvaltarregistrering enligt

� 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) såvitt avser förvaltare som av en

värdepapperscentral som hör hemma i Sverige har fått medgivande till regist-
rering som förvaltare,

� 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

1 Jfr prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1993:506.

3 Senaste lydelse 2013:589.

4 Senaste lydelse 2013:589.

SFS 2016:70

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:70

� 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-

fonder, eller

� 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring

av finansiella instrument.

3 §

5

Vid tillämpning av 7 § första stycket kupongskattelagen (1970:624) ska

värdepapperscentralen följa även bestämmelser enligt avtal för undvikande av
dubbelbeskattning, om det av tillgängliga uppgifter framgår att bestämmel-
serna är tillämpliga på den utdelningsberättigade. Detta gäller dock inte, om
den utdelningsberättigade enligt avtalet kan tillgodoses endast genom återbe-
talning av skatt.

I fråga om en värdepapperscentrals utbetalning till en utländsk förvaltare

får kupongskatt innehållas efter den högsta skattesats som gäller enligt avtal
för undvikande av dubbelbeskattning med det land där förvaltaren hör
hemma. Som förutsättning för detta gäller dock att förvaltaren skriftligen för-
bundit sig i förhållande till värdepapperscentralen att

1. vid utbetalning till utdelningsberättigad se till att avtalets bestämmelser i

fråga om kupongskatt följs,

2. inom två månader efter det att förvaltaren tagit emot utdelningsbeloppet

från värdepapperscentralen, lämna uppgift till värdepapperscentralen om dels
antalet utdelningsberättigade och antalet aktier för vilka avtalet tillämpats,
dels antalet utdelningsberättigade och antalet aktier för vilka avtalet inte
tillämpats,

3. inom samma tid till värdepapperscentralen betala tillbaka det belopp

som hänför sig till de utdelningar för vilka avtalet inte tillämpats,

4. på värdepapperscentralens begäran tillhandahålla värdepapperscentra-

len sådan utredning om utdelningsberättigad som är av betydelse för bedö-
mande av skattskyldigheten eller tillämpligheten av avtalet för undvikande av
dubbelbeskattning.

Andra stycket innebär ingen ändring i skyldigheten för utdelningsberätti-

gad som önskar nedsättning av kupongskatt att göra ansökan om det och
lämna intyg om bosättning, om det är särskilt föreskrivet. Utländsk förvaltare
som redovisar kupongskatt enligt andra stycket får lämna in sådan ansök-
ningshandling och sådant intyg till värdepapperscentralen senast vid den tid-
punkt som anges i andra stycket 2.

Skatteverket bestämmer när värdepapperscentralen ska begära sådan utred-

ning som avses i andra stycket 4.

Fullgör utländsk förvaltare inte sin skyldighet enligt andra eller tredje

stycket, får Skatteverket bestämma att värdepapperscentralen inte får tillämpa
andra stycket när det gäller redovisning av kupongskatt som avser utbe-
talningar till förvaltaren.

4 §

6

Skyldigheten enligt 8 § kupongskattelagen (1970:624) att till Skatte-

verket lämna uppgift för varje skattskyldig gäller även i fråga om sådan skatt-
skyldig för vilken kupongskatt inte innehållits till följd av bestämmelser i
avtal för undvikande av dubbelbeskattning. Om utdelning har betalats ut till
utländsk förvaltare, ska uppgift enligt den paragrafen avse denna utbetalning.

5 Senaste lydelse 2005:367.

6 Senaste lydelse 2005:367.

background image

3

SFS 2016:70

Vid utbetalning till utländsk förvaltare enligt 3 § andra stycket ska uppgiften
avse förhållanden som anges i samma stycke 2.

5 §

7

Om en utdelningsberättigad som avses i 4 § första och andra styckena

kupongskattelagen (1970:624) har lämnat uppgift om att utdelningen är hän-
förlig till rörelse som bedrivits här i landet, ska den som betalar ut utdelningen
underrätta Skatteverket om det senast fyra månader efter utdelningstillfället.

6 §

8

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4�9 §§ indriv-

ningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att
betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § samma
förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor

om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av kupongskattelagen (1970:624)

meddelas av Skatteverket.

7 §

9

Ett åtagande enligt 11 a § första stycket 2 kupongskattelagen

(1970:624) ska innehålla följande identifikationsuppgifter för värdepappers-
centralen och avstämningsbolaget:

1. namn,
2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och mot-

svarande utländska nummer, samt

3. postadress.

8 §

10

Den som begär registrering hos en värdepapperscentral av värdepap-

per som avses berättiga till utdelning från en utländsk juridisk person, ska
samtidigt lämna uppgift om namn och hemvist på den för vars räkning utdel-
ningen eller räntan ska lyftas. Om namn eller hemvist ändras, ska den som har
lämnat uppgiften utan dröjsmål anmäla detta skriftligen till värdepapperscen-
tralen. Bank eller värdepappersinstitut som av en värdepapperscentral med-
getts rätt att registreras som förvaltare av aktier enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, är skyldig
att lämna sådan uppgift som rör ränta efter uppmaning från värdepapperscen-
tralen. Sådan uppmaning får inte göras senare än fem år efter det att räntan be-
talats ut.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Bestämmelserna i 1�7 och 8 §§ i den nya lydelsen tillämpas på utdelning

som betalas ut efter den 29 februari 2016.

3. �ldre bestämmelser gäller för utdelning som betalas ut av en central vär-

depappersförvarare som enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till lagen (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument får fortsätta med sådan verksamhet efter
den 29 februari 2016 till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.

7 Senaste lydelse 2005:367.

8 Senaste lydelse 2003:912.

9 Tidigare 7 § upphävd genom 2011:1265.

10 Senaste lydelse 2011:1265.

background image

4

SFS 2016:70

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)