SFS 2016:79 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

160079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skatteförfarandeförordningen
(2011:1261);

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver

1 att det i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 4 a § och 5 kap. 10 §, och närmast före
3 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

�&tagande att göra skatteavdrag

4 a §

Ett åtagande enligt 10 kap. 22 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

om att göra skatteavdrag ska innehålla följande identifikationsuppgifter för
värdepapperscentralen eller en annan utländsk juridisk person än en värde-
papperscentral och för avstämningsbolaget:

1. namn,
2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och mot-

svarande utländska nummer, samt

3. postadress.

5 kap.

10 §

2

Ett åtagande enligt 23 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om

att lämna kontrolluppgifter enligt 17 och 19�22 kap. samt 23 kap. 2 § skatt-
förfarandelagen ska innehålla följande identifikationsuppgifter för värdepap-
perscentralen eller en annan utländsk juridisk person än en värdepapperscen-
tral och för avstämningsbolaget:

1. namn,
2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och mot-

svarande utländska nummer, samt

3. postadress.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Förordningen tillämpas första gången på åtaganden som lämnas efter

den 29 februari 2016.

1 Jfr prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Tidigare 10 § upphävd genom 2015:779.

SFS 2016:79

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:79

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)