SFS 2016:82 Förordning om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar

160082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till samverkansinsatser för unga
som varken arbetar eller studerar;

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till verksam-

heter där olika samhällsaktörer samverkar i syfte att underlätta etableringen i
arbets- och samhällslivet för unga kvinnor och män som varken arbetar eller
studerar eller som löper risk att hamna i en sådan situation.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag får lämnas till kommuner för verksamheter där olika sam-

hällsaktörer, t.ex. kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organi-
sationer inom det civila samhället, samverkar i syfte att underlätta etable-
ringen i arbets- och samhällslivet för de unga. Verksamheten ska i huvudsak
vara inriktad på unga kvinnor och män i åldern 15�25 år, som varken arbetar
eller studerar eller som löper risk att hamna i en sådan situation. I verksam-
heten ska ett uppsökande arbete ingå.

Statsbidrag får också lämnas till samordningsförbund som avses i lagen

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser för sådan
verksamhet som anges i första stycket.

Ansökan och beslut om statsbidrag

3 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Myndigheten för ungdoms- och civil-

samhällesfrågor, som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

Ansökan ska vara skriftlig. Sökanden ska till Myndigheten för ungdoms-

och civilsamhällesfrågor lämna de handlingar och uppgifter som myndig-
heten behöver för att kunna pröva ansökan.

I ansökan ska en kommun lämna upplysning om huruvida statsbidrag har

sökts av kommunen för främjande av sådan lokal överenskommelse som av-
ses i förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbets-
lösheten.

SFS 2016:82

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:82

4 §

Av ett beslut om statsbidrag ska det framgå för vilken verksamhet bidra-

get beviljas.

Ett beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå

av beslutet.

Vid fördelning av statsbidrag ska myndigheten fästa särskild vikt vid an-

sökningar från dels kommuner eller samordningsförbund som inte har någon
verksamhet av det aktuella slaget, dels ansökningar som avser verksamhet där
unga nyanländas behov särskilt beaktas.

Redovisning

5 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska redovisa

för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hur medlen har an-
vänts. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för den verksamhet som
medlen har använts till, de resultat som har uppnåtts och de ungas erfaren-
heter av verksamheten.

6 §

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredo-

visning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning
och med vilka belopp.

Myndigheten ska dessutom senast den 1 mars 2019 till regeringen lämna en

sammanfattande redogörelse för den verksamhet som utbetalade bidrag har
använts till, de ungas erfarenheter av verksamheten och, om möjligt, ge en
samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess syfte.

�&terbetalning och återkrav

7 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldig, om

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har beviljats för,

3. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som anges i 5 §, eller
4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

8 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 7 §, ska Myndigheten för

ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor helt eller delvis efterge ett krav på återbetal-
ning.

�verklagande

9 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2016.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2018.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
a) bidrag som har beslutats före den 1 januari 2019, och
b) den redovisning respektive redogörelse som ska lämnas enligt 6 §.

background image

3

SFS 2016:82

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016