SFS 2016:46 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

160046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979)

ska ha följande lydelse.

4 §

2

Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,
2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran

(retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt la-
gen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella in-
strument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om
elcertifikat,

3. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfar-

tyg och reservdelar till luftfartyg,

4. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registre-

ring av båtbyggnadsförskott.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2011:1203.

SFS 2016:46

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016