SFS 2016:47 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

160047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 4 och 8 §§ lagen (1987:667)

om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

5 kap.

4 §

2

För varje förlagsinsats ska föreningen utfärda ett förlagsandelsbevis.

Beviset ska ställas till viss man, till innehavaren eller till viss man eller order
och innehålla uppgift om

1. föreningens firma,
2. nummer eller annan beteckning för beviset,
3. insatsens storlek,
4. den rätt till utdelning som insatsen medför,
5. det sätt på vilket utdelning ska utbetalas och inlösen ske,
6. föreskrifter som avses i 2 § första stycket, samt
7. erinran enligt 2 § andra stycket.
Förlagsandelsbeviset ska undertecknas av föreningen. Styrelseledamöters

eller firmatecknares namnteckning får återges genom tryckning eller på lik-
nande sätt. Bestämmelsen i 1 kap. 7 § ska inte tillämpas.

I stadgarna kan det bestämmas att föreningen får registrera förlagsandelar

hos en svensk värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepap-
perscentraler och kontoföring av finansiella instrument i stället för att utfärda
förlagsandelsbevis. Detta gäller dock inte förlagsandelar för vilka det gäller
förvärvsbegränsningar enligt 2 § första stycket första meningen.

Av 4 kap. 5 § lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument följer att förlagsandelsbevis inte får utfärdas för förlagsande-
lar som har registrerats enligt den lagen.

Ett beslut som innebär att en förlagsandel inte längre ska vara registrerad

hos en värdepapperscentral blir giltigt endast om den som har panträtt i för-
lagsandelen skriftligen har samtyckt till beslutet.

8 §

3

Inlösen enligt 7 § sker till det belopp som utgör insatsens storlek enligt

förlagsandelsbeviset eller, för förlagsandelar som har registrerats hos en
svensk värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentra-

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2008:83.

3 Senaste lydelse 2015:815.

SFS 2016:47

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:47

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

ler och kontoföring av finansiella instrument, insatsens storlek enligt registre-
ringen. Beloppet får dock inte överstiga det som av föreningens eget kapital
enligt den senast fastställda balansräkningen, utan anlitande av uppskriv-
ningsfonden, reservfonden, kapitalandelsfonden eller fonden för utvecklings-
utgifter, avser andelen i förhållande till övriga förlagsinsatser.

Om föreningen försätts i konkurs på en ansökan som görs inom ett år efter

inlösen, ska det som föreskrivs i 4 kap. 2 § om återbetalning tillämpas i fråga
om förlagsinsatsen. Detta gäller dock inte förlagsinsatser som har kunnat
lösas in utan föregående uppsägning.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)