SFS 2016:48 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

160048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

2

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns

särskilda bestämmelser, nämligen

1. för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4�6 §§ lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. för värdepappersföretag 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansieringsrö-

relse,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäk-

ringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5. för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 § lagen

om värdepappersmarknaden,

6. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6�7, 10 och 11 §§ lagen

(2004:46) om värdepappersfonder,

7. för utgivare av elektroniska pengar 3 kap. 26�28 §§ lagen (2011:755)

om elektroniska pengar,

8. för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om in-

låningsverksamhet,

9. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2005:405) om försäk-

ringsförmedling,

10. för företag som tillhandahåller betaltjänster 3 kap. 26 och 27 §§ lagen

(2010:751) om betaltjänster,

11. för utländska AIF-förvaltare 5 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder, och

12. för företag som driver verksamhet med konsumentkrediter 2 och 8 §§

lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2014:280.

SFS 2016:48

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:48

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)