SFS 2016:50 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

160050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1996:764) om

företagsrekonstruktion ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte bankaktiebolag,

sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, värde-
pappersbolag, clearingorganisation och värdepapperscentral.

Bestämmelserna avser inte heller sådana gäldenärer i vars verksamhet

staten, en kommun, ett landsting, ett kommunalförbund, en församling eller
en kyrklig samfällighet har ett bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte heller ett finansiellt in-

stitut eller holdingföretag som är försatt i resolution enligt lagen (2015:1016)
om resolution.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2015:1027.

SFS 2016:50

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016