SFS 2016:51 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

160051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument

2

dels att 2 kap. och 7 kap. 6 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 9 kap. 2 och 4 §§ ska utgå,
dels att rubriken till lagen, 1 kap. 1�3 §§, 3 kap. 1�6, 7, 12 och 13 §§,

4 kap. 1�6, 8, 9, 11�15, 20 och 22 §§, 5 kap. 1 och 5 §§, 7 kap. 1�3 och 5 §§,
8 kap. 1�4 §§, 9 kap. 1�4 §§, 10 kap. 1 §, rubriken till 9 kap. och rubrikerna
närmast före 9 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 16 § ska lyda ⬝Avstämningskonton för

innehavare av finansiella instrument⬝,

dels att det ska införas 36 nya paragrafer, 1 kap. 4�7 §§, 3 kap. 6 a�6 c §§,

9 kap. 5�32 §§ och 10 kap. 2 §, och närmast före 1 kap. 1�7 §§, 3 kap. 1�6 a,
6 c, 7, 12 och 13 §§, 4 kap. 2�6, 12�15 och 20 §§, 5 kap. 1 och 5 §§, 7 kap. 1,
2, 3 och 5 §§, 8 kap. 1 och 2 §§ och 9 kap. 5�11, 14, 15, 17, 20, 24, 27 och
29 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 3 kap. 8 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Avstämningskonton för förvaltare⬝, närmast före 3 kap. 10 § ska införas en
ny rubrik som ska lyda ⬝Rättsverkan av registrering⬝, närmast före 4 kap. 17 §
ska införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Avstämningskontots innehåll⬝, när-
mast före 5 kap. 2 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Avförande av upp-
gifter⬝, närmast före 5 kap. 3 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Avslag
på begäran om registrering⬝, närmast före 5 kap. 4 § ska införas en ny rubrik
som ska lyda ⬝Rättelse av registrering⬝, närmast före 6 kap. 1 § ska införas en
ny rubrik som ska lyda ⬝�ganderättspresumtion⬝, närmast före 6 kap. 2 § ska
införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Tidpunkten för rättsverkan mot tredjeman
av en överlåtelse⬝, närmast före 6 kap. 4 § ska införas en ny rubrik som ska
lyda ⬝�verlåtelse av någon annan än ägaren⬝, närmast före 6 kap. 5 § ska in-
föras en ny rubrik som ska lyda ⬝Skuldförbindelser⬝, närmast före 6 kap. 6 §
ska införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Behörighet att ta emot betalning⬝, när-
mast före 6 kap. 7 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Pantsättning⬝ och

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse av
2 kap. 2 § 2009:356
2 kap. 5 § 2006:609
2 kap. 5 a § 2014:559
4 kap. 9 § 2005:558.

SFS 2016:51

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:51

närmast före 7 kap. 4 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Jämkning av
ersättning⬝.

Lag om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument

1 kap.

Lagens innehåll

1 §

3

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad
värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler
samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr
236/2012.

I lagen finns även särskilda bestämmelser om kontoföring av finansiella in-

strument.

Lagens tillämpningsområde

2 §

Lagen tillämpas på svenska värdepapperscentraler samt på konto-

förande institut och förvaltare som har antagits av en sådan värdepapperscen-
tral. När det särskilt anges i lagen tillämpas den även på värdepapperscentra-
ler som är etablerade i ett annat land inom EES än Sverige och på värdepap-
perscentraler från tredjeland samt på utsedda kreditinstitut.

Bestämmelserna i 9 kap. 6 och 8 §§ tillämpas på var och en som driver så-

dan verksamhet som avses där.

Definitioner

3 §

4

I denna lag betyder:

avstämningsbolag: sådant avstämningsbolag som avses i aktiebolagslagen

(2005:551),

avstämningsregister: sådant register som avses i 4 kap. 1 §,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt in-

strument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

finansiellt instrument: detsamma som i artikel 2.1.8 i förordningen om vär-

depapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, varvid aktier och sådana rät-
tigheter som avses i 4 kap. 2 § andra stycket denna lag i fråga om avstäm-
ningsbolag som är privata aktiebolag vid tillämpningen av denna lag ska jäm-
ställas med finansiella instrument,

förordningen om värdepapperscentraler: Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappers-
avveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring
av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

3 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2010:2062.

background image

3

SFS 2016:51

kontoförande institut: den som av en värdepapperscentral medgetts rätt att

vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister,

kontoföring av finansiella instrument: registrering i avstämningsregister av

äganderätt och särskild rätt till sådana aktier och andra finansiella instrument
för vilka aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande skriftlig handling inte
har utfärdats eller, där sådan handling har utfärdats, det genom förvaring eller
på annat likvärdigt sätt har säkerställts att handlingen inte kommer i omlopp,

kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 18 lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

skuldförbindelse: ensidig skuldförbindelse avsedd för allmän omsättning,
utsett kreditinstitut: sådant kreditinstitut som har utsetts enligt artikel

54.2 b i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,

värdepapperscentral: detsamma som i artikel 2.1.1 i förordningen om vär-

depapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,

värdepapperscentral från tredjeland: en sådan värdepapperscentral som

avses i artikel 2.1.2 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprung-
liga lydelsen, samt

värdepappersinstitut: detsamma som i 1 kap. 5 § 27 lagen om värdepap-

persmarknaden.

Kontoföring av finansiella instrument

4 §

Svenska värdepapperscentraler som är auktoriserade att tillhandahålla

en central kontoföringstjänst enligt förordningen om värdepapperscentraler, i
den ursprungliga lydelsen, ska göra detta genom kontoföring av finansiella in-
strument.

Behörig myndighet

5 §

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordningen om värde-

papperscentraler.

Rapporteringssystem för överträdelser

6 §

Svenska värdepapperscentraler och kontoförande institut ska tillhanda-

hålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmäl-
ningar om misstänkta överträdelser av de bestämmelser som gäller för verk-
samheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter

inom ramen för sådana rapporteringssystem som avses i första stycket.

Bemyndigande

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om handläggningen av ärenden om auktorisation av värdepap-
perscentraler i Sverige.

background image

4

SFS 2016:51

3 kap.

Antagande av kontoförande institut

1 §

En svensk värdepapperscentral får som kontoförande institut anta

1. Riksbanken, andra centralbanker, Riksgäldskontoret och utländska of-

fentliga institutioner som i sitt hemland har i uppdrag att förvalta eller deltar i
förvaltningen av statsskulden,

2. juridiska personer som står under tillsyn av Finansinspektionen, och
3. utländska juridiska personer som i sitt hemland står under motsvarande

tillsyn som de juridiska personer som avses i 2.

De juridiska personer som anges i första stycket 2 och 3 ska ha en betryg-

gande kapitalstyrka och teknisk och juridisk sakkunskap och i övrigt vara
lämpliga att vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister hos värdepap-
perscentralen.

Registreringsåtgärder för egen respektive annans räkning

2 §

Ett kontoförande institut får vidta registreringsåtgärder för egen räk-

ning.

En svensk värdepapperscentral får medge följande juridiska personer rätt

att som kontoförande institut vidta registreringsåtgärder för annans räkning:

1. Riksbanken och andra centralbanker,
2. svenska och utländska clearingorganisationer,
3. värdepapperscentraler samt sådana värdepapperscentraler från tredjeland

som är erkända enligt artikel 25 i förordningen om värdepapperscentraler, i
den ursprungliga lydelsen,

4. värdepappersinstitut samt utländska företag som i sitt hemland får driva

värdepappersrörelse,

5. fondbolag och förvaltningsbolag enligt lagen (2004:46) om värdepap-

persfonder, när det gäller fondandelar, och

6. AIF-förvaltare som avses i 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder och utländska EES-baserade AIF-förvaltare
som i sitt hemland har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investe-
ringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och
förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU, när det gäller andelar
eller aktier i företag för kollektiva investeringar.

Utländska företag som avses i andra stycket 2 och 4 ska i hemlandet stå

under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.

Kriterier för antagande av kontoförande institut

3 §

En svensk värdepapperscentral ska tillämpa de krav för deltagande som

anges i artikel 33.1 i förordningen om värdepapperscentraler när den antar
kontoförande institut.

background image

5

SFS 2016:51

Skyldighet att lämna upplysningar till värdepapperscentralen

4 §

Ett kontoförande institut ska lämna värdepapperscentralen de upplys-

ningar som behövs för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna
lag eller andra författningar.

Upphörande av rätt att vara kontoförande institut

5 §

Om ett kontoförande institut inte längre uppfyller de krav som anges i

1 §, ska värdepapperscentralen besluta att institutet inte har rätt att vara
kontoförande institut.

En värdepapperscentral får även meddela ett sådant beslut, om ett

kontoförande institut trots uppmaning från värdepapperscentralen inte lämnar
de uppgifter som avses i 4 §.

Skyldighet att lämna upplysningar till Finansinspektionen

6 §

Kontoförande institut som avses i 1 § första stycket 2 och 3 är skyldiga

att lämna Finansinspektionen de uppgifter den begär som rör verksamheten
som kontoförande institut.

Om ett kontoförande institut inte fullgör skyldigheten, får Finansinspektio-

nen förelägga institutet att lämna de begärda uppgifterna.

Regler i förordningen om värdepapperscentraler som tillämpas på
kontoförande institut

6 a §

För kontoförande institut gäller artiklarna 36 och 37.3 i förordningen

om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen. Det som anges om
värdepapperscentraler och om avvecklingssystem i artikel 36 ska i stället avse
verksamheten som kontoförande institut.

6 b §

Ett kontoförande institut får inte delegera till någon annan än ett annat

kontoförande institut att utföra registreringsåtgärder i avstämningsregister.

Dokumentationskrav

6 c §

Ett kontoförande institut ska dokumentera och under minst tio år spara

de uppgifter som ligger till grund för registreringsåtgärder i avstämnings-
register.

Antagande av förvaltare

7 §

En svensk värdepapperscentral får medge följande juridiska personer

rätt att registreras som förvaltare av finansiella instrument:

1. de juridiska personer som avses i 2 § andra stycket,
2. Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som i sitt hem-

land har i uppdrag att förvalta eller deltar i förvaltningen av statsskulden, och

3. kreditinstitut som är auktoriserade enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet
i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG

background image

6

SFS 2016:51

och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/59/EU, och kreditinstitut med huvudkontor i tredjeland som är auktori-
serade i det landet.

Vid medgivanden enligt första stycket ska värdepapperscentralen tillämpa

de krav för deltagande som anges i artikel 33.1 i förordningen om värdepap-
perscentraler.

Ett medgivande att registreras som förvaltare får förenas med särskilda vill-

kor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett medgivande ska
återkallas av värdepapperscentralen, om ett villkor för medgivandet har åsido-
satts och avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningarna för med-
givande inte längre finns.

Skyldighet att lämna upplysningar till värdepapperscentralen

12 §

5

På begäran av värdepapperscentralen ska en förvaltare lämna uppgif-

ter till värdepapperscentralen om de aktieägare vars aktier den förvaltar. Upp-
gifterna ska avse aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnum-
mer eller annat identifieringsnummer samt postadress. Förvaltaren ska dess-
utom ange det antal aktier av olika slag som varje aktieägare äger. Uppgif-
terna ska avse förhållandena vid den tidpunkt som värdepapperscentralen
bestämmer.

Värdepapperscentralen ska på begäran av ett avstämningsbolag kräva in så-

dana uppgifter om bolagets aktieägare som avses i första stycket.

Avstämningsbolag har rätt att hos värdepapperscentralen få tillgång till de

uppgifter som har lämnats om bolagets aktieägare.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge förvaltare

undantag från den uppgiftsskyldighet som följer av första och andra styckena.

Aktieägarsammanställning

13 §

6

Hos värdepapperscentralen ska det för varje avstämningsbolag finnas

en sammanställning över aktieägare med mer än femhundra förvaltarregistre-
rade aktier i bolaget. Sammanställningen ska innehålla de uppgifter som
anges i 12 § första stycket. En utskrift av sammanställningen ska hållas till-
gänglig för var och en hos bolaget och hos värdepapperscentralen. Utskriften
får inte vara äldre än tre månader. Var och en som begär det har vid var tid
rätt att mot ersättning för kostnaderna få en aktuell utskrift av sammanställ-
ningen från värdepapperscentralen.

4 kap.

1 §

Avstämningsregister består av avstämningskonton som läggs upp för

ägare av finansiella instrument som registreras enligt denna lag. Sådana regis-
ter förs med hjälp av automatiserad behandling. En svensk värdepapperscen-
tral är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den
behandling av personuppgifter som den värdepapperscentralen utför.

Om inget annat följer av denna lag, av föreskrifter som meddelats med stöd

av lagen, av förordningen om värdepapperscentraler eller av rättsakter som

5 Senaste lydelse 2005:558.

6 Senaste lydelse 2005:558.

background image

7

SFS 2016:51

har antagits med stöd av förordningen, tillämpas personuppgiftslagen vid be-
handling av personuppgifter om ägare och innehavare av särskild rätt till
finansiella instrument.

Aktier i avstämningsbolag

2 §

7

I 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) finns bestämmelser om

aktier i avstämningsbolag.

Aktier i svenska bolag som inte är avstämningsbolag får inte registreras i

avstämningsregister.

Bestämmelserna i denna lag om aktier i avstämningsbolag tillämpas också

på följande rättigheter i sådana bolag, nämligen

1. fondaktierätt och teckningsrätt som avses i 11 kap. 4 § aktiebolagslagen

samt företrädesrätt att delta i emission som avses i 11 kap. 8 § andra stycket
aktiebolagslagen,

2. rätt på grund av teckning av aktier vid nyemission av aktier enligt

13 kap. aktiebolagslagen, samt

3. rätt på grund av teckning av aktier med utnyttjande av optionsrätt enligt

14 kap. aktiebolagslagen.

Skuldförbindelser

3 §

En värdepapperscentral får registrera skuldförbindelser eller andra

svenska eller utländska finansiella instrument i ett avstämningsregister för
emittenten. Bestämmelserna i denna lag om skuldförbindelser gäller i
tilllämpliga delar även andra finansiella instrument än sådana som avses i 2 §.

Avtal om registrering

4 §

Registrering enligt 2 eller 3 § sker enligt avtal mellan en svensk värde-

papperscentral och emittenten. Om de finansiella instrumenten har utfärdats i
ett annat land än Sverige, får sådan registrering också ske enligt avtal mellan
en svensk värdepapperscentral och en värdepapperscentral som är etablerad i
ett annat land inom EES än Sverige eller en värdepapperscentral från tredje-
land, om de finansiella instrumenten har avskilts för sådant ändamål. Med ett
sådant avtal jämställs avtal om en indirekt länk enligt artikel 2.1.32 i förord-
ningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen.

Ett aktiebolag måste anlita samma värdepapperscentral för all registrering

som avser aktier och sådana rättigheter i bolaget som avses i 2 § andra
stycket.

Förbud mot utfärdande av vissa handlingar

5 §

8

För finansiella instrument som registreras enligt denna lag får inte ut-

färdas aktiebrev, emissionsbevis, interimsbevis, teckningsoptionsbevis eller
optionsbevis som avses i aktiebolagslagen (2005:551) eller skuldebrev eller
motsvarande handling. Har en sådan handling utfärdats, gäller den inte som

7 Senaste lydelse 2010:2062.

8 Senaste lydelse 2010:2062.

background image

8

SFS 2016:51

förbindelse. Bestämmelserna i aktiebolagslagen gäller inte heller för hand-
lingen.

Första stycket tillämpas inte i fråga om finansiella instrument utfärdade i

ett annat land än Sverige.

Om aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande handling har utfärdats

för ett sådant instrument som avses i andra stycket, ska handlingen vara in-
lämnad för förvaring hos värdepapperscentralen eller för detta företags räk-
ning innan registrering i avstämningsregister får ske, om det inte på annat sätt
är säkerställt att handlingen inte kommer i omlopp. Handlingen ska vara kvar
i sådant förvar så länge instrumentet är registrerat i avstämningsregister.

Aktiebolag som övergår till att bli avstämningsbolag

6 §

9

I fråga om aktiebolag som övergår till att bli avstämningsbolag gäller

följande. Behörighet att första gången antecknas som aktieägare eller förval-
tare på ett avstämningskonto tillkommer den som visar upp ett aktiebrev och
enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller på annat sätt styrker sitt
förvärv. Aktiebrevet ska makuleras på betryggande sätt av värdepapperscen-
tralen. Detta tillämpas på motsvarande sätt i fråga om interimsbevis och emis-
sionsbevis som utfärdats av ett aktiebolag innan denna lag blev tillämplig på
bolaget.

8 §

Om ett skuldebrev har utfärdats för en skuldförbindelse innan denna lag

blev tillämplig på förbindelsen gäller följande. Behörighet att första gången
antecknas som ägare eller förvaltare på ett avstämningskonto tillkommer den
som enligt reglerna i lagen (1936:81) om skuldebrev är behörig att som ägare
förfoga över skuldebrevet. Skuldebrevet ska makuleras på betryggande sätt av
värdepapperscentralen.

9 §

10

Om ett emissionsbevis eller teckningsoptionsbevis har utfärdats för en

rättighet som avses i 11 kap. aktiebolagslagen (2005:551) innan denna lag
blev tillämplig på rättigheten gäller följande. Behörighet att första gången an-
tecknas som ägare eller förvaltare av rättigheten på ett konto för skuldförbin-
delser tillkommer den som visar upp beviset och enligt 6 kap. 8 § aktiebo-
lagslagen eller på annat sätt styrker sitt förvärv. Beviset ska makuleras på be-
tryggande sätt av värdepapperscentralen.

11 §

�garen av ett skuldebrev som har utfärdats innan denna lag blev till-

lämplig på skuldförbindelsen har inte, när det gäller därefter förfallen betal-
ning, rätt till betalning förrän innehavet har registrerats på ett avstämnings-
konto. Med betalning jämställs andra ekonomiska rättigheter gentemot emit-
tenten som följer med skuldebrevet. I samband med att skuldförbindelsen för-
sta gången registreras på kontot får värdepapperscentralen fastställa
avstämningsdag för ränta och kapitalbelopp.

9 Senaste lydelse 2005:558.

10 Senaste lydelse 2005:558.

background image

9

SFS 2016:51

Panthavare

12 §

En panthavare får begära att det som anges i 6�10 §§ ska tillämpas.

Kravet på uppvisande av aktiebrev eller annan handling ska i så fall anses
vara uppfyllt om panthavaren visar upp handlingen.

Makulering av handlingar

13 §

En handling som har makulerats enligt 6, 8 eller 9 § ska förvaras av

värdepapperscentralen i original eller kopia i minst tio år.

Delegering

14 §

Värdepapperscentralen får uppdra åt ett kontoförande institut att utföra

de uppgifter som avses i 6�13 §§ för värdepapperscentralens räkning.

Upphörande av registrering

15 §

Upphör finansiella instrument att vara registrerade i avstämningsregis-

ter hos en värdepapperscentral till följd av att ett avstämningsförbehåll tagits
bort eller att avtalet mellan emittenten och värdepapperscentralen upphört att
gälla, är värdepapperscentralen skyldig att till emittenten eller till en annan
värdepapperscentral som emittenten anvisar lämna upplysning om innehållet i
samtliga avstämningskonton. Upphör registreringen hos värdepapperscentra-
len till följd av att ett avtal mellan värdepapperscentralen och en värdepap-
perscentral som är etablerad i ett annat land inom EES än Sverige eller en vär-
depapperscentral från tredjeland som avses i 4 § andra meningen upphört att
gälla, ska innehavet på kontot överföras till annan kontohållare eller tillgodo-
räknas kontoavaren på annat sätt som beaktar dennes intressen.

I så fall ska den svenska värdepapperscentralen se till att samtliga kontoha-

vare och innehavare av rättigheter som registrerats på avstämningskonto
underrättas.

Vägran att öppna avstämningskonto

20 §

En värdepapperscentral får vägra att öppna avstämningskonto för för-

värvare av ett sådant finansiellt instrument som kontoförs av värdepapper-
scentralen endast om det finns grund för det enligt denna lag eller någon an-
nan författning.

22 §

När en värdepapperscentral har underrättats om en konkurs, ska den

omedelbart vidarebefordra underrättelsen till samtliga förvaltare som har
medgivande enligt 3 kap. 7 §.

5 kap.

Registrering av anmälningar

1 §

En värdepapperscentral eller ett kontoförande institut ska genast regist-

rera anmälningar om sådana förhållanden som ska framgå av avstämnings-
registret och ange tidpunkten för registreringen. När samtliga villkor för slut-
lig registrering är uppfyllda, ska registrering ske på ett avstämningskonto.

background image

10

SFS 2016:51

Avförande av uppgifter

5 §

11

Värdepapperscentralen får ur ett register som avses i 1 § avföra upp-

gifter som uppenbarligen saknar betydelse.

7 kap.

�verlåtelse som görs av någon annan än ägaren

1 §

Om en överlåtelse av ett finansiellt instrument, beträffande vilket över-

låtarens eller en tidigare överlåtares äganderätt grundas på en handling som är
förfalskad, gäller mot den som ägde det finansiella instrumentet eller mot nå-
gon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller till följd av 6 kap. 4 §,
har denne rätt till ersättning av värdepapperscentralen för skada till följd av
överlåtelsen.

Detsamma gäller om en pantsättning av ett finansiellt instrument gäller mot

den som äger det finansiella instrumentet eller mot någon till vars förmån en
rådighetsinskränkning gäller till följd av 6 kap. 7 §.

Fel vid utförande av registreringsåtgärder

2 §

För skada som tillfogas en ägare av ett finansiellt instrument till följd av

en oriktig eller missvisande uppgift i ett avstämningsregister eller i annat fall
genom fel i samband med uppläggning eller förande av ett sådant register sva-
rar värdepapperscentralen eller, om felet kan hänföras till ett kontoförande in-
stitut, institutet. Ersättningsansvar gäller dock inte om värdepapperscentralen
respektive det kontoförande institutet visar att felet beror på en omständighet
utanför dess kontroll vars följder inte skäligen kunde ha undvikits eller över-
vunnits. Indirekt förlust ersätts endast om den beror på försummelse av värde-
papperscentralen eller det kontoförande institutet. Detsamma gäller skada
som tillfogas panthavare och den till vars förmån en rådighetsinskränkning
gäller.

Ersättningsansvaret gäller på motsvarande sätt om felet beror på någon som

har anlitats av värdepapperscentralen eller av ett kontoförande institut.

För skada som kan hänföras till ett kontoförande institut svarar värdepap-

perscentralen solidariskt med institutet. Värdepapperscentralens ansvar är
dock i sådant fall begränsat till fem miljoner kronor för varje skadefall. Vär-
depapperscentralen har rätt till ersättning av det kontoförande institutet för
vad värdepapperscentralen har betalat till följd av det solidariska ansvaret.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd ska gälla

då personuppgifter behandlats i strid med den lagen.

Skada till följd av beslut om rättelse

3 §

Den som tillfogas skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 5 kap.

4 § har rätt till ersättning av värdepapperscentralen. Ersättningsansvaret gäller
dock inte om den skadelidande med hänsyn till felets beskaffenhet eller andra
omständigheter borde ha insett att fel förekommit.

11 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

11

SFS 2016:51

Regressrätt

5 §

I fall som avses i 1�3 §§ har värdepapperscentralen eller ett kontoför-

ande institut rätt att kräva tillbaka utbetald ersättning från den som genom
vållande har medverkat till skadan, i den mån det är skäligt med hänsyn till
skadans orsak och omständigheterna i övrigt.

8 kap.

Insyn i avstämningskonto

1 §

Var och en som är registrerad på ett avstämningskonto som ägare eller

panthavare eller i annan egenskap, har rätt att på begäran få besked från vär-
depapperscentralen om kontots innehåll i den mån innehållet berör den regist-
rerades rätt.

Värdepapperscentralen ska varje år före utgången av januari lämna inne-

havaren av ett avstämningskonto besked om kontots innehåll per den
31 december föregående år. Om innehavaren begär det, ska beskedet ange de
förändringar på kontot som har ägt rum under det föregående året. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
skyldighet för svenska värdepapperscentraler att lämna besked till kontoha-
vare i andra fall än som avses i första meningen.

Besked enligt andra stycket ska lämnas utan avgift.

Tystnadsplikt

2 §

Den som är eller har varit anställd hos en svensk värdepapperscentral

eller hos ett kontoförande institut får inte obehörigen röja uppgifter som har
registrerats i ett avstämningsregister eller som har lämnats till värdepappers-
centralen eller institutet av en förvaltare.

Detsamma gäller en uppgift i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt

överträdelse av en bestämmelse som gäller för verksamheten, om uppgiften
kan avslöja anmälarens eller den utpekade personens identitet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

2 a §

12

En svensk värdepapperscentral och ett kontoförande institut är skyl-

diga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det
under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål be-
gärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brott-
mål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av
åklagare.

Om skyldighet för värdepapperscentraler och kontoförande institut att

lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § för-
äldrabalken.

3 §

13

Om Finansinspektionen behöver uppgifter för övervakningen av att

bestämmelserna i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid han-
del med finansiella instrument följs eller åklagare finner anledning att anta att

12 Senaste lydelse 2008:911.

13 Senaste lydelse 2005:381.

background image

12

SFS 2016:51

brott enligt samma lag har begåtts eller Finansinspektionen finner anledning
att anta att en bestämmelse i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för
vissa innehav av finansiella instrument har överträtts, ska en svensk värde-
papperscentral på begäran lämna inspektionen eller åklagaren besked om ett
avstämningsregisters innehåll i den omfattning det har anknytning till tillsy-
nen eller överträdelsen. Beskedet ska lämnas utan avgift. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur
skyldigheten att lämna sådana besked till inspektionen ska fullgöras.

Regeringen får föreskriva att Finansinspektionen ska ha terminalåtkomst

till avstämningsregistren för inhämtande av uppgifter som avses i första
stycket och som har anknytning till ett ärende hos inspektionen.

Uppgifter som ska anmälas enligt 4 § lagen om anmälningsskyldighet för

vissa innehav av finansiella instrument får genom automatisk databehandling
lämnas ut till det insynsregister som förs enligt 9 § samma lag.

4 §

14

Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt

2 a § får besluta att värdepapperscentralen eller det kontoförande institutet
samt värdepapperscentralens eller institutets styrelseledamöter och anställda
inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats
enligt 2 a § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig
hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-
det. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas
endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp
samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet,

ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förordnandet ska upp-
höra.

9 kap. Tillsyn och ingripanden

Tillsynens omfattning

1 §

15

Av 1 kap. 5 § denna lag och artikel 10 i förordningen om värdepap-

perscentraler följer att Finansinspektionen utövar tillsyn över svenska värde-
papperscentraler och utsedda kreditinstitut som har utsetts av en sådan värde-
papperscentral. Tillsynen över utsedda kreditinstitut utövas med den begräns-
ning som framgår av artikel 60.1 i förordningen om värdepapperscentraler.

Särskilda bestämmelser om tillsyn över kontoförande institut finns i 3 kap.

2 §

Av 1 kap. 5 § denna lag och förordningen om värdepapperscentraler föl-

jer att Finansinspektionen utövar tillsyn i viss utsträckning över värdepap-
perscentraler som är etablerade i ett annat land inom EES än Sverige och vär-
depapperscentraler från tredjeland som här i landet tillhandahåller sådana

14 Senaste lydelse 2005:490.

15 Senaste lydelse 2009:356.

background image

13

SFS 2016:51

tjänster som avses i förordningen. I ett sådant fall tillämpas 3 §, 5 § första
stycket 1, 7 §, 11 §, 14 §, 15 § andra stycket, 17 §, 18 §, 24�26 och 29�32 §§
även på dem. Bestämmelserna i 7 §, 11 §, 14 §, 15 § andra stycket, 17 §, 18 §,
24�26 och 29�32 §§ tillämpas dock endast under de förutsättningar som
anges i artikel 24.5 i förordningen. Om en sådan värdepapperscentral eller en
värdepapperscentral från tredjeland inrättar en filial här i landet, tilllämpas
även 8 § på filialen. Det som anges om en värdepapperscentral ska i stället
avse filialen.

Av 27 § följer att Finansinspektionen får ta ut avgifter av värdepapperscen-

traler som är etablerade i ett annat land inom EES än Sverige och värdepap-
percentraler från tredjeland som har inrättat filial här i landet.

Skyldighet att lämna uppgifter

3 §

16

En värdepapperscentral ska lämna Finansinspektionen upplysningar

om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter enligt före-
skrifter som meddelats med stöd av denna lag.

Värdepapperscentralen ska därutöver lämna Finansinspektionen de upplys-

ningar som inspektionen begär.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första stycket.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att vissa uppgifter
som enligt 3 § första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska
lämnas till Statistiska centralbyrån.

Tillsynsbefogenheter

Föreläggande om att lämna uppgifter

5 §

För tillsynen över att bestämmelserna i denna lag följs, liksom bestäm-

melserna i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydel-
sen, och andra författningar som reglerar verksamheten, får Finansinspektio-
nen förelägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller

annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till

förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida

mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Föreläggande att upphöra med viss verksamhet

6 §

Om någon i Sverige driver sådan verksamhet som kräver auktorisation

enligt förordningen om värdepapperscentraler utan att vara berättigad till det,
ska Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten. Fi-

16 Senaste lydelse 2005:558. �ndringen innebär bl.a. att fjärde och femte styckena tas
bort.

background image

14

SFS 2016:51

nansinspektionen får även besluta om att denne ska betala en sanktionsavgift
enligt 17 §.

Om det är osäkert om förordningen är tillämplig på en viss verksamhet, får

inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplys-
ningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är
fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser en utländsk juridisk per-

son får även riktas mot den som i Sverige är verksam för företagets räkning.

Vite

7 §

Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

Platsundersökning

8 §

Om det finns skäl för det, får Finansinspektionen genomföra en plats-

undersökning hos en svensk värdepapperscentral eller en juridisk person till
vilken värdepapperscentralen har utkontrakterat verksamhet.

Sammankallande av styrelse eller stämma

9 §

Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i en svensk värdepap-

perscentral. Inspektionen får även begära att styrelsen kallar till extra stämma.
Om styrelsen inte rättar sig efter en sådan begäran, får inspektionen utfärda
kallelsen.

Finansinspektionen får närvara vid en stämma och vid ett sådant styrelse-

sammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i överläggning-
arna.

Förordnande av revisorer

10 §

Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera revisorer att till-

sammans med övriga revisorer delta i revisionen av en svensk värdepappers-
central. Inspektionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och
utse en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode av värdepapperscentralen för sitt arbete.

Storleken på arvodet beslutas av Finansinspektionen.

Ingripanden

�verträdelser

11 §

Finansinspektionen ska ingripa om en värdepapperscentral eller ett

svenskt utsett kreditinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag,
förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, eller
andra författningar som reglerar verksamheten.

I sådana fall ska 14�18, 24�26 och 29�32 §§ tillämpas.

12 §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i en svensk vär-

depapperscentrals styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare
för någon av dem, om värdepapperscentralen

background image

15

SFS 2016:51

1. tillhandahåller tjänster enligt avsnitten A, B och C i bilagan till förord-

ningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, i strid med ar-
tiklarna 16, 25 eller 54 i förordningen,

2. har fått auktorisationer som krävs enligt artikel 16 i förordningen om

värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen, genom osanna uppgifter
eller andra olagliga metoder enligt artikel 20.1 b i förordningen,

3. låtit bli att uppfylla kapitalkravet i strid med artikel 47.1 i förordningen

om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,

4. låtit bli att uppfylla de organisatoriska kraven i strid med artiklarna 26�

30 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,

5. låtit bli att följa uppförandereglerna i strid med artiklarna 32�35 i förord-

ningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,

6. låtit bli att uppfylla kraven för värdepapperscentraltjänster i strid med ar-

tiklarna 37�41 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga
lydelsen,

7. låtit bli att uppfylla stabilitetskraven i strid med artiklarna 43�47 i för-

ordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen,

8. låtit bli att uppfylla kraven på länkar mellan värdepapperscentraler i strid

med artikel 48 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga
lydelsen, eller

9. utan giltig grund vägrat att bevilja olika typer av tillträde i strid med ar-

tiklarna 49�53 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga
lydelsen.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om värdepapperscentra-

lens överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara styrelse-
ledamot, verkställande direktör eller ersättare för någon av dem i värdepap-
perscentralen, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

13 §

Finansinspektionen ska även ingripa mot någon som ingår i ett svenskt

utsett kreditinstituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare
för någon av dem, om det utsedda kreditinstitutet

1. låtit bli att uppfylla de särskilda stabilitetskraven för kreditrisker i strid

med artikel 59.3 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga
lydelsen, eller

2. låtit bli att uppfylla särskilda stabilitetskrav för likviditetsrisker i strid

med artikel 59.4 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga
lydelsen.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om institutets överträ-

delse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara styrelse-
ledamot, verkställande direktör eller ersättare för någon av dem i institutet,
eller

2. beslut om sanktionsavgift.

background image

16

SFS 2016:51

Föreläggande om rättelse

14 §

Finansinspektionen får förelägga den som har åsidosatt sina skyldighe-

ter enligt denna lag, förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprung-
liga lydelsen, eller andra författningar som reglerar verksamheten att inom
viss tid vidta en viss åtgärd för att komma till rätta med situationen eller att
upphöra med ett visst agerande.

�&terkallelse av auktorisation och varning

15 §

I artiklarna 20 och 57 i förordningen om värdepapperscentraler finns

bestämmelser om återkallelse av auktorisation för värdepapperscentraler vid
bland annat överträdelser av bestämmelser i förordningen.

Vid andra överträdelser av bestämmelser i förordningen om värdepappers-

centraler, i den ursprungliga lydelsen, än de som avses i första stycket eller
överträdelser av bestämmelser i denna lag eller andra författningar som regle-
rar värdepapperscentralens eller det svenska utsedda kreditinstitutets verk-
samhet, får Finansinspektionen meddela varning.

16 §

Vid återkallelse av auktorisation för en svensk värdepapperscentral får

Finansinspektionen besluta om hur verksamheten ska avvecklas.

Sanktionsavgift

17 §

Om Finansinspektionen har meddelat beslut om varning enligt 15 §

andra stycket, får inspektionen besluta att värdepapperscentralen eller det ut-
sedda kreditinstitutet ska betala en sanktionsavgift. Finansinspektionen får
också besluta om sanktionsavgift, om inspektionen har beslutat om föreläg-
gande enligt 6 § första stycket.

Avgiften tillfaller staten.

18 §

Sanktionsavgift för en värdepapperscentral eller ett utsett kreditinstitut

ska fastställas till högst

1. ett belopp som per den 24 juli 2014 i svenska kronor motsvarade

20 miljoner euro,

2. två gånger den vinst som värdepapperscentralen eller det utsedda kredit-

institutet erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa,
eller

3. tio procent av värdepapperscentralens eller det utsedda kreditinstitutets

eller, i förekommande fall, koncernens omsättning närmast föregående räken-
skapsår.

Om överträdelsen har skett under värdepapperscentralens eller det utsedda

kreditinstitutets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen an-
nars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att värdepapperscentralen därefter inte uppfyl-

ler kapitalkraven i artikel 47.1 i förordningen om värdepapperscentraler, i den
ursprungliga lydelsen, eller att det utsedda kreditinstitutet inte uppfyller kra-
ven i 6 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

background image

17

SFS 2016:51

19 §

Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas till högst

1. ett belopp som per den 24 juli 2014 i svenska kronor motsvarade

fem miljoner euro, eller

2. två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

Sanktionsföreläggande

20 §

Frågor om ingripanden mot fysiska personer för överträdelser enligt 12

eller 13 § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att

inom en viss tid godkänna ett ingripande enligt 12 § tredje stycket eller 13 §
tredje stycket som är bestämt till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som

fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläg-
gandet är utan verkan.

21 §

Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

1. den fysiska person som föreläggandet avser,
2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna

den,

3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
4. den sanktion som föreläggs personen.
Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om sank-

tion kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns inom
den tid som Finansinspektionen anger.

22 §

Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får

Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En så-
dan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett
överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot värdepap-
perscentralen eller det utsedda kreditinstitutet för samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

23 §

En sanktion för en överträdelse enligt 12 eller 13 § får beslutas bara

om ett sanktionsföreläggande har delgetts den som sanktionen riktas mot
inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

Val av sanktion

24 §

Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvar-

lig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till gra-
den av ansvar för den som har begått överträdelsen och skador som uppkom-
mit till följd av överträdelsen.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa

eller ursäktlig, om värdepapperscentralen eller det utsedda kreditinstitutet gör
rättelse eller om den fysiska personen verkat för att värdepapperscentralen
eller det utsedda kreditinstitutet gör rättelse eller om någon annan myndighet
har vidtagit åtgärder mot värdepapperscentralen, det utsedda kreditinstitutet
eller den fysiska personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

background image

18

SFS 2016:51

25 §

Utöver det som anges i 24 § ska det i förmildrande riktning beaktas om

den som har begått överträdelsen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete
har underlättat Finansinspektionens utredning.

I försvårande riktning ska det beaktas om den som har begått överträdelsen

tidigare har gjort sig skyldig till sådana överträdelser som avses i 11 § första
stycket, 12 § eller 13 §. Vid denna bedömning ska särskild vikt fästas vid om
överträdelserna är likartade och den tid som har gått mellan de olika överträ-
delserna.

26 §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till så-

dana omständigheter som anges i 24 och 25 §§ samt till värdepapperscentra-
lens, det utsedda kreditinstitutets eller den fysiska personens finansiella ställ-
ning och, om det går att fastställa, den vinst som värdepapperscentralen, det
utsedda kreditinstitutet eller den fysiska personen erhållit till följd av regel-
överträdelsen eller de kostnader som undvikits.

Avgifter

27 §

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och

anmälningar enligt förordningen om värdepapperscentraler.

Svenska värdepapperscentraler samt värdepapperscentraler som är etable-

rade i ett annat land inom EES än Sverige och värdepapperscentraler från
tredjeland som har inrättat filial här i landet ska med årliga avgifter bekosta
Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet
enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över fi-
nansmarknaderna.

28 §

Regeringen får meddela föreskrifter om de avgifter som avses i 27 §.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

29 §

En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom 30 dagar

efter det att beslutet om den har fått laga kraft eller sanktionsföreläggandet
godkänts eller den längre tid som anges i beslutet eller föreläggandet.

30 §

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt ut-

sökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 29 §.

31 §

Om sanktionsavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 29 §,

ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestäm-
melser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga ford-
ringar m.m.

32 §

En sanktionsavgift som har påförts faller bort i den utsträckning verk-

ställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft eller
sanktionsföreläggandet godkändes.

background image

19

SFS 2016:51

10 kap.

1 §

17

Finansinspektionens beslut enligt denna lag och förordningen om vär-

depapperscentraler får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut i
ärenden som avses i 9 kap. 6 § andra stycket, 9 och 20 §§ denna lag och i 20 §
första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläg-

gande enligt 9 kap. 6 och 14 §§ eller om återkallelse enligt 9 kap. 15 § första
stycket ska gälla omedelbart.

2 §

Om Finansinspektionen i ett ärende om auktorisation enligt förord-

ningen om värdepapperscentraler inte har meddelat beslut inom sex månader
från det att ansökan gavs in, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen
för detta. Sökanden får därefter begära en förklaring av domstol att ärendet
onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring ska göras hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses i första

stycket inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan
anses ha avslagits.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Centrala värdepappersförvarare som vid ikraftträdandet av denna lag har

auktorisation enligt 2 kap. får, om en ansökan om auktorisation som värde-
papperscentral enligt förordningen om värdepapperscentraler har getts in till
Finansinspektionen senast den 29 februari 2016 eller vid den senare tidpunkt
som i förekommande fall framgår av artikel 69.2 i förordningen om värdepap-
perscentraler, fortsätta att driva denna verksamhet enligt äldre bestämmelser
till dess att ansökan har prövats slutligt. I ett sådant fall tillämpas äldre be-
stämmelser även för kontoförande institut och förvaltare som har antagits av
den centrala värdepappersförvararen. Om en ansökan inte har getts in till Fi-
nansinspektionen senast vid denna tidpunkt eller om tillstånd vägras, ska den
centrala värdepappersförvararen upphöra med verksamheten. Finansinspek-
tionen får då besluta hur verksamheten ska avvecklas.

3. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före

ikraftträdandet.

4. Finansinspektionen får ta ut avgifter även före lagens ikraftträdande för

ansökningar om auktorisation enligt förordningen om värdepapperscentraler,
när en sådan ansökan har kommit in till inspektionen före lagens ikraftträ-
dande.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

17 Senaste lydelse 2007:548.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016