SFS 2016:52 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

160052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 7�9, 10�12, 20, 22 och 25 §§ ku-

pongskattelagen (1970:624) ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag förstås med

AIF-förvaltare: juridisk person som är AIF-förvaltare enligt 1 kap. 3 § la-

gen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 §

aktiebolagslagen (2005:551),

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,
fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46)

om värdepappersfonder,

förvaltningsbolag: ett utländskt företag som förvaltar en värdepappersfond

i Sverige,

förvaringsinstitut: ett företag som är förvaringsinstitut enligt 1 kap. 1 §

första stycket 15 lagen om värdepappersfonder eller 9 kap. 4, 5 eller 7 § lagen
om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 § aktiebolagslagen

avsedda dagen för avstämning och för andra aktiebolag liksom i fråga om vär-
depappersfond eller specialfond den dag då utdelningen blir tillgänglig för
lyftning,

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del

vid utdelningstillfället,

värdepapperscentral: detsamma som i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om vär-

depapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Med utdelning avses även
1. återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller re-

servfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3 aktiebolagslagen,

2. utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolagslagen,
3. utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett

förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga
ägare till aktier av ett visst slag,

4. utbetalning av fusionsvederlag till aktieägare enligt 23 kap. 26 § aktiebo-

lagslagen till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i det övertagande
bolaget,

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2013:574.

SFS 2016:52

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:52

5. utbetalning av fusionsvederlag till andelsägare enligt 8 kap. 14 § lagen

om värdepappersfonder eller 12 kap. 16 § lagen om förvaltare av alternativa
investeringsfonder till den del vederlaget utgörs av annat än andelar i den
övertagande fonden, och

6. utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt 24 kap. 28 § aktie-

bolagslagen som avser

a) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del vederla-

get utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller

b) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 samma lag till den del vederla-

get utgörs av annat än ersättning som enligt 42 kap. 16 b § inkomstskattelagen
(1999:1229) inte ska tas upp.

7 §

3

En värdepapperscentral ska vid utbetalning av utdelning innehålla

kupongskatt, om det inte av tillgängliga uppgifter om den utdelningsberätti-
gade framgår att denne inte är skattskyldig. Kupongskatt ska vidare innehållas
om utdelning inte har kunnat ske till följd av bristande uppgift om den utdel-
ningsberättigade.

Uppgift som avses i första stycket ska lämnas skriftligen till värdepappers-

centralen i samband med begäran om införing i aktieboken eller anmälan om
registrering på avstämningskonto av uppgift som avses i 4 kap. 18 § första
stycket 6�8 lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument, samt i övrigt när värdepapperscentralen begär det av
den som avses med införingen. �ndras något förhållande som är av betydelse
för bedömning av frågan om skattskyldighet enligt denna lag, ska upp-
giftslämnaren utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till värdepapperscentra-
len.

Värdepapperscentralen ska senast fyra månader efter utdelningstillfället

lämna den utdelningsberättigade skriftlig uppgift om det belopp som innehål-
lits i kupongskatt för denne.

8 §

4

En värdepapperscentral ska senast fyra månader efter utdelningstillfäl-

let lämna Skatteverket uppgift om

1. det sammanlagda beloppet av utbetalade utdelningar för vilka skattskyl-

dighet inte förelegat,

2. storleken av utbetalad utdelning och innehållen kupongskatt för varje

skattskyldig,

3. det sammanlagda beloppet av utdelning som inte har kunnat betalas ut

till följd av bristande uppgifter om den utdelningsberättigade,

4. det sammanlagda beloppet av innehållen kupongskatt.
Inom samma tid ska värdepapperscentralen inbetala innehållen kupong-

skatt till Skatteverket.

Andra stycket gäller inte kupongskatt på utdelning som avses i första

stycket 3. Sådan skatt inbetalas senast vid utgången av det kalenderår då ut-
delningen utbetalas, dock senast vid utgången av det femte kalenderåret efter
året för utdelningstillfället.

3 Senaste lydelse 2011:69.

4 Senaste lydelse 2003:647.

background image

3

SFS 2016:52

9 §

5

Utbetalas utdelning sedan en värdepapperscentral inbetalat kupongskatt

enligt 8 §, återbetalar Skatteverket kupongskatt, som belöper på sådan utdel-
ning för vilken skattskyldighet inte förelegat.

För återbetalning fordras att värdepapperscentralen till Skatteverket över-

lämnar utredning om att skattskyldighet inte förelegat för den utdelningsbe-
rättigade. �&terbetalning sker inte beträffande utdelning som avser utdelnings-
tillfälle tidigare än fem år före det kalenderår utredningen överlämnats till
Skatteverket.

10 §

6

Har en värdepapperscentral underlåtit att innehålla kupongskatt fastän

detta borde ha skett, ska värdepapperscentralen förskjuta kupongskatten men
får kräva skattebeloppet åter av den skattskyldige.

11 §

7

Föreligger fall som avses i 10 §, ska Skatteverket delge värdepappers-

centralen utdrag av den längd som avses i 26 § och förelägga centralen att
inom två månader från den dag då den fick del av utdraget erlägga skattebe-
loppet. Vill värdepapperscentralen bestrida kravet, ska den senast inom
samma tid göra erinran hos Skatteverket, som meddelar beslut med anledning
av erinran. Beslutet ska delges värdepapperscentralen och antecknas i läng-
den. Finner Skatteverket att värdepapperscentralen ska förskjuta kupongskatt,
ska värdepapperscentralen föreläggas att inom viss tid erlägga skattebeloppet.

11 a §

8

Bestämmelserna om värdepapperscentral i 7 §, 8 § första och andra

styckena, 9�11, 20 samt 22 §§ denna lag gäller i stället avstämningsbolaget,
om bolaget inte har uppdragit åt

1. en värdepapperscentral som hör hemma i Sverige eller en värdepappers-

central som hör hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES) än Sverige och som bedriver verksamhet från ett fast
driftställe här att sända ut utdelningen, eller

2. en värdepapperscentral som hör hemma i en annan stat inom EES än

Sverige och som inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe här att sända
ut utdelningen och värdepapperscentralen för bolaget har gett in ett åtagande
till Skatteverket om att ansvara för uppgifterna enligt 7 §, 8 § första och andra
styckena, 9�11, 20 och 22 §§.

�&tagandet enligt första stycket 2 ska göras på fastställt formulär och inne-

hålla nödvändiga identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen och av-
stämningsbolaget.

11 b §

9

Vid utdelning på andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett

fondbolag eller en specialfond som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare ska
bolaget eller förvaltaren ansvara för de uppgifter som värdepapperscentralen
har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9�11, 20 och 22 §§.

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen av-

ser enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt
som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsin-

5 Senaste lydelse 2003:647.

6 Senaste lydelse 1998:1485.

7 Senaste lydelse 2003:647.

8 Senaste lydelse 2005:1141.

9 Senaste lydelse 2013:574.

background image

4

SFS 2016:52

nehavet samt i övrigt när fondbolaget, AIF-förvaltaren eller förvaltaren begär
det. Om utdelning på andel i en värdepappersfond eller i en specialfond inte
har betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte
innehållas före utbetalning av utdelningen.

11 c §

10

Vid utdelning på andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett

förvaltningsbolag eller en specialfond som förvaltas av en utländsk AIF-för-
valtare ska förvaringsinstitutet ansvara för de uppgifter som värdepapperscen-
tralen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9�11, 20 och 22 §§.

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen av-

ser enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt
som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andels-
innehavet samt i övrigt när förvaringsinstitutet begär det. Om utdelning på an-
del i en värdepappersfond eller i en specialfond inte har betalats ut på grund
av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning
av utdelningen.

Förvaltningsbolaget eller den utländska AIF-förvaltaren ska omedelbart

lämna förvaringsinstitutet upplysning om förhållande som är av betydelse för
frågan om innehållande av kupongskatt.

12 §

11

Bestämmelserna om värdepapperscentral i 7 §, 8 § första och andra

styckena, 9�11, 20 och 22 §§ denna lag gäller i stället förvaltaren vid förval-
tarregistrering enligt

1. 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) såvitt avser förvaltare som av

en värdepapperscentral som hör hemma i Sverige har fått medgivande till re-
gistrering som förvaltare,

2. 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller 12 kap. 5 § la-

gen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller

3. 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring

av finansiella instrument.

En värdepapperscentral eller den som annars ansvarar för innehållande av

kupongskatt enligt 11 a eller 11 b § ska vid redovisning enligt 8 § lämna upp-
gift till Skatteverket om förvaltning enligt första stycket denna paragraf.

20 §

12

Om det behövs med hänsyn till redovisningens omfattning eller andra

särskilda förhållanden, får Skatteverket medge en värdepapperscentral eller
ett aktiebolag anstånd med fullgörande av skyldighet enligt 8 eller 15 §.

22 §

13

Om en värdepapperscentral eller ett aktiebolag inte betalar in ku-

pongskatt i föreskriven tid, ska Skatteverket förelägga värdepapperscentralen
eller bolaget att inom viss tid fullgöra sin betalningsskyldighet.

Obetalda kupongskattebelopp samt dröjsmålsavgifter ska av Skatteverket

lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver
begäras för ett ringa belopp.

10 Senaste lydelse 2013:574.

11 Senaste lydelse 2013:574.

12 Senaste lydelse 2005:348.

13 Senaste lydelse 2003:647.

background image

5

SFS 2016:52

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsöknings-
balken ske.

�verklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller

dröjsmålsavgift.

25 §

14

Uppgift som enligt 7 § andra stycket ska lämnas till en värdepappers-

central ska vid tillämpningen av skattebrottslagen (1971:69) likställas med
uppgift som ska lämnas till myndighet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Bestämmelserna i 2, 7�9, 10�12, 20, 22 och 25 §§ i den nya lydelsen

tillämpas på utdelning som betalas ut efter den 29 februari 2016.

3. �ldre bestämmelser gäller för utdelning som betalas ut av en central vär-

depappersförvarare som enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbe-
stämmelserna till lagen (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument får fortsätta med sådan verksamhet efter
den 29 februari 2016 till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

14 Senaste lydelse 1998:1485.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016