SFS 2016:53 Lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

160053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 och 22 §§ lagen (1999:158) om

investerarskydd ska ha följande lydelse.

9 §

2

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i värdepappersinsti-

tutets, fondbolagets, förvaltningsbolagets eller AIF-förvaltarens konkurs, er-
sättning genom institutets, fondbolagets, förvaltningsbolagets eller AIF-för-
valtarens ansvarsförsäkring och skadestånd enligt 7 kap. 2 § lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-
ment, för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får uppgå till sam-
manlagt högst 250 000 kronor för varje institut eller bolag.

22 §

3

Om en investerare har rätt till ersättning enligt en ansvarsförsäkring

som har tecknats av ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbo-
lag eller en AIF-förvaltare och om ersättning har betalats ut enligt denna lag
för de tillgångar som försäkringsersättningen avser, träder staten in i investe-
rarens rätt till ersättning enligt ansvarsförsäkringen med företrädesrätt fram-
för investeraren intill det utgivna beloppet.

Om en investerare har rätt till skadestånd enligt 7 kap. 2 § lagen

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-
ment och ersättning har betalats ut från investerarskyddet för de tillgångar
som skadeståndet avser, träder staten in i investerarens rätt till ersättning en-
ligt den lagen med företrädesrätt framför investeraren intill det utgivna belop-
pet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2013:568.

3 Senaste lydelse 2013:568.

SFS 2016:53

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016