SFS 2016:54 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

160054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1309) om system för
avveckling av förpliktelser på finansmarknaden;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 2, 4, 6, 8 och 16 §§ lagen

(1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller för anmälan och godkännande av system för clearing

och avveckling av förpliktelser att betala eller att leverera finansiella instru-
ment (avvecklingssystem) på finansmarknaden.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister finns sär-
skilda regler om clearing och centrala motparter.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och
om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU
och förordning (EU) nr 236/2012 finns särskilda regler om avvecklingssys-
tem för värdepapper.

2 §

3

I denna lag avses med

administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett avveck-

lingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES

har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till
Eftas övervakningsmyndighet,

clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva clearingverk-

samhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller annat

därmed jämförbart förfarande,

samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars admi-

nistratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som innebär att överförings-
uppdrag verkställs mellan systemen, och

värdepapperscentral: detsamma som i artikel 2.1.1 i förordning (EU) nr

909/2014, i den ursprungliga lydelsen.

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2014:483.

3 Senaste lydelse 2012:190.

SFS 2016:54

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:54

4 §

4

Ett avvecklingssystem ska ha en administratör.

Administratör i ett avvecklingssystem får vara:
1. clearingorganisation,
2. svensk värdepapperscentral,
3. företag med tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt la-

gen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt

4. företag med tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8 lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden.

Särskilda regler om driften av avvecklingssystem för värdepapper finns i

artikel 18.2 i förordning (EU) nr 909/2014.

6 §

Ett avvecklingssystem som uppfyller kraven i 5 och 8 §§ samt adminis-

treras av en clearingorganisation eller en svensk värdepapperscentral ska god-
kännas.

8 §

5

Deltagare i ett avvecklingssystem får vara:

1. Riksbanken och andra centralbanker,
2. Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som i sitt hem-

land driver verksamhet som är jämförbar med kontorets,

3. clearingorganisationer,
4. svenska värdepapperscentraler,
5. företag som har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

6. företag som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

7. utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet som avses i

3�6, samt

8. annan juridisk person som för egen räkning avvecklar förpliktelser att le-

verera finansiella instrument i systemet.

Utländska företag som avses i första stycket 7 ska i hemlandet stå under be-

tryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.

16 §

6

Godkännande av ett avvecklingssystem ska återkallas av Finansin-

spektionen om

1. administratörens tillstånd för clearingverksamhet enligt lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden eller auktorisation som värdepap-
perscentral enligt förordning (EU) nr 909/2014 har återkallats,

2. administratörens tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt
2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8 lagen om värdepappersmarknaden har återkallats,
eller

3. avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag.
Finansinspektionen ska omedelbart underrätta Europeiska värdepappers-

och marknadsmyndigheten samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallel-
sen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3

meddela varning i stället för att återkalla godkännandet.

4 Senaste lydelse 2011:733.

5 Senaste lydelse 2011:733.

6 Senaste lydelse 2012:190.

background image

3

SFS 2016:54

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016