SFS 2016:56 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

160056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 10 § lagen (2000:562) om in-

ternationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

5 kap.

10 §

2

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns i 19 kap. 46 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043), 8 kap. 2 a § lagen (1998:1479) om värdepappers-
centraler och kontoföring av finansiella instrument, 2 kap. 20 § lagen
(2004:46) om värdepappersfonder, 1 kap. 11 § lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse, 6 kap. 8 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över
finansiella konglomerat, 6 kap. 11 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag, 1 kap. 12 § lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden, 3 kap. 14 § lagen (2010:751) om betaltjänster, 3 kap. 14 §
lagen (2011:755) om elektroniska pengar och 8 kap. 25 § lagen (2013:561)
om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

I de lagar som anges i första stycket finns även bestämmelser om medde-

landeförbud och ansvarsbestämmelser för den som bryter mot ett sådant för-
bud.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2015:717.

SFS 2016:56

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016