SFS 2016:58 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

160058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 11, 12 och 14 §§ lagen

(2004:46) om värdepappersfonder

2 ska ha följande lydelse.

4 kap.

11 §

3

Fondbolaget ska föra eller låta föra ett register över samtliga inneha-

vare av andelar i fonden. I fråga om automatiserad och viss manuell behand-
ling av personuppgifter finns bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).

�r lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument tillämplig på andelarna i fonden, förs registret av en svensk
värdepapperscentral. Fondbolaget har rätt till insyn i registret.

Om lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-

ment inte är tillämplig på andelarna i fonden, ska den som för registret an-
teckna inskränkningar enligt 13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14 kap. 21 §
första stycket 4 föräldrabalken där.

Fondbolaget ska till varje fondandelsägare skriftligen bekräfta att dennes

fondandelsinnehav har registrerats. Av bekräftelsen ska det framgå värdepap-
persfondens och, i förekommande fall, andelsklassens beteckning samt nam-
nen på fondbolaget och förvaringsinstitutet. Vidare ska det framgå var infor-
mationsbroschyren enligt 15 §, faktabladet enligt 16 a § samt årsberättelsen
och halvårsredogörelsen enligt 18 § finns att tillgå.

12 §

4

Har en fondandelsägare lämnat sina andelar för förvaltning till någon

som har fått tillstånd till registrering som förvaltare, får förvaltaren på andels-
ägarens uppdrag anges i det register som avses i 11 § första stycket i stället för
andelsägaren. I registret ska det särskilt anmärkas att fondandelen förvaltas
för någon annans räkning. Förvaltaren ska skyndsamt till andelsägaren eller
den som förvaltaren har antecknat i andelsägarens ställe lämna den informa-
tion förvaltaren får från fondbolaget, om inte andelsägaren avstått från sådan
information. Information som avser ändring av fondbestämmelser enligt 9 b §
eller 5 a kap. 7 § eller som avser fusion enligt 8 kap. 8 § ska dock alltid läm-

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 Senaste lydelse 2013:563.

4 Senaste lydelse 2011:882.

SFS 2016:58

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:58

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

nas till andelsägaren eller den som förvaltaren har antecknat i andelsägarens
ställe.

Om registret förs av någon annan än en svensk värdepapperscentral, ska Fi-

nansinspektionen pröva frågor om tillstånd till registrering som förvaltare.

Ett tillstånd att registreras som förvaltare får förenas med särskilda villkor

för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett tillstånd ska återkallas
av Finansinspektionen, om ett villkor för tillståndet har åsidosatts och avvi-
kelsen är betydande eller om förutsättningarna för tillståndet inte längre upp-
fylls.

14 §

�r lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av fi-

nansiella instrument inte tillämplig på andelarna i fonden, tillämpas i fråga
om överlåtelse eller pantsättning av en fondandel i stället 31 § lagen
(1936:81) om skuldebrev. I så fall ska vad som i den bestämmelsen sägs om
gäldenären gälla fondbolaget eller, om fondandelarna är förvaltarregistrerade,
förvaltaren.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)