SFS 2016:61 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

160061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 21 kap. 2 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

I denna lag finns bestämmelser om värdepappersmarknaden.

I 2�11 kap. finns särskilda bestämmelser om värdepappersrörelse, i

12�18 kap. om börsverksamhet m.m. och i 19�21 kap. om clearingverksam-
het. I 22�26 kap. finns vissa gemensamma bestämmelser.

För sådan clearingverksamhet som avses i 5 § 6 b gäller endast följande be-

stämmelser i denna lag:

� 1 kap. 11 och 12�14 §§ om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, meddelan-

deförbud och ansvar,

� 23 kap. 1 § första och andra styckena, 2 §, 4 § första stycket samt 7, 11,

12 och 14 §§ om tillsyn,

� 25 kap. 1, 2, 6, 8�11, 17 samt 25�29 §§ om ingripanden, och
� 26 kap. 1 § om överklagande.
Ytterligare bestämmelser om sådan clearingverksamhet som avses i 5 § 6 b

finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-
derivat, centrala motparter och transaktionsregister och lagen (2013:287) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala
motparter och transaktionsregister.

Denna lag gäller inte för sådan clearingverksamhet som avses i Europapar-

lamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om för-
bättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepappers-
centraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning
(EU) nr 236/2012, i den ursprungliga lydelsen.

21 kap.

2 §

En clearingdeltagare får delta i clearingverksamheten för egen räkning.

En clearingorganisation får tillåta svenska och utländska clearingorganisatio-
ner, värdepapperscentraler och värdepapperscentraler från tredjeland samt
Sveriges riksbank och sådana institut och företag som avses i 14 kap. 3 §

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2013:288.

SFS 2016:61

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:61

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

första stycket 1 och 2 rätt att delta i clearingverksamheten för någon annans
räkning.

Om ett företag inom en koncern deltar i clearingverksamhet uteslutande för

egen och för andra koncernföretags räkning ska deltagandet i clearingverk-
samhet anses vara för egen räkning vid tillämpning av första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller för central värdepappersförvarare som enligt

punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2016:51) om ändring i lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument får fortsätta att driva
sådan verksamhet som avses där efter den 29 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)