SFS 2016:66 Lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

160066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av
rapporteringspliktiga konton med anledning av
FATCA-avtalet;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 11 § och 8 kap. 1 § och rubri-

ken närmast före 8 kap. 1 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporte-
ringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet ska ha följande
lydelse.

2 kap.

11 §

Med finansiellt konto avses ett konto hos ett finansiellt institut som är

1. ett företags-, löne-, person-, spar-, kapital- eller girokonto eller konto

som finns dokumenterat genom insättningsbevis, sparbevis, investerings-
bevis, inlåningsbevis, eller annat liknande instrument som tillhandahålls av
ett finansiellt institut inom ramen för dess regelmässiga verksamhet som kre-
ditinstitut eller liknande verksamhet, samt belopp som förvaltas av ett försäk-
ringsföretag och som i enlighet med ett avtal om garanterad investering eller
liknande avtal är föremål för utbetalning eller tillgodoräknande av ränta (inlå-
ningskonto),

2. ett annat konto än ett försäkrings- eller livränteavtal och som förs till för-

mån för någon annan person och innehåller ett finansiellt instrument eller
investeringsavtal, såsom aktie eller annan andel i ett företag, skuldebrev, obli-
gation, lånebevis eller annat skuldbevis, kreditswap, swap baserad på icke-
finansiellt index, fiktivkapitalkontrakt, försäkrings- eller livränteavtal och
option eller annat derivat (depåkonto),

3. en andel i eget kapital eller skulder i en enhet som är ett finansiellt insti-

tut uteslutande på grund av att det är en sådan enhet som avses i 9 §, om ande-
len inte är föremål för regelmässig handel på en etablerad värdepappers-
marknad,

4. en andel i eget kapital eller skulder i en enhet som är ett annat finansiellt

institut än ett sådant som avses i 9 §, om

a) andelen inte är föremål för regelmässig handel på en etablerad värde-

pappersmarknad,

b) värdet av andelen i eget kapital eller skulder direkt eller indirekt huvud-

sakligen fastställs på grundval av tillgångar som ger upphov till käll-
skattepliktiga betalningar med amerikansk källa, och

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

SFS 2016:66

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:66

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

c) typen av andel har valts i syfte att undvika att andelen är att anse som ett

rapporteringspliktigt konto enligt denna lag, eller

5. ett försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som tecknas

eller förvaltas av ett finansiellt institut.

Ett konto som avses i första stycket ska dock inte anses vara ett finansiellt

konto vid tillämpning av denna lag om det är undantaget från rapporterings-
plikt enligt bestämmelserna i 3 kap.

Vid tillämpning av första stycket ska ett konto som har lagts upp hos en

sådan värdepapperscentral som avses i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om vär-
depapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och som hör
hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än
Sverige, av ett svenskt finansiellt institut eller ett utländskt finansiellt instituts
fasta driftställe i Sverige, anses finnas hos det svenska finansiella institutet
eller det utländska finansiella institutets fasta driftställe i Sverige. Detsamma
gäller ett konto som har lagts upp hos en sådan värdepapperscentral från tred-
jeland som avses i den lagen.

8 kap.

Kontoförande instituts skyldigheter när en svensk värdepapperscentral
är rapporteringsskyldigt finansiellt institut

1 §

Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är en sådan svensk

värdepapperscentral som avses i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler
och kontoföring av finansiella instrument, ska den som har antagits som
kontoförande institut och som utför registreringsåtgärder i stället för värde-
papperscentralen tillämpa 4�8 kap. med avseende på konton som är föremål
för sådana registreringsåtgärder. Värdepapperscentralen ska sammanställa
och tillhandahålla det kontoförande institutet den information som det
kontoförande institutet behöver för att tillämpa 4�8 kap.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 11 § tredje stycket tillämpas första gången i

fråga om kalenderåret 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)