SFS 2016:67 Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

160067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av
rapporteringspliktiga konton vid automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 11 § och 8 kap. 1 § och rubri-

ken närmast före 8 kap. 1 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporte-
ringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton ska ha följande lydelse.

2 kap.

11 §

Med finansiellt konto avses ett konto hos ett finansiellt institut som är

1. ett företags-, löne-, person-, spar-, kapital- eller girokonto eller konto

som finns dokumenterat genom insättningsbevis, sparbevis, investerings-
bevis, inlåningsbevis, eller annat liknande instrument som tillhandahålls av
ett finansiellt institut inom ramen för dess regelmässiga verksamhet som kre-
ditinstitut eller liknande verksamhet, samt belopp som förvaltas av ett försäk-
ringsföretag och som i enlighet med ett avtal om garanterad investering eller
liknande avtal är föremål för utbetalning eller tillgodoräknande av ränta (inlå-
ningskonto),

2. ett annat konto än ett försäkrings- eller livränteavtal och som förs till för-

mån för någon annan person och innehåller finansiella tillgångar (depåkonto),

3. en andel i eget kapital eller skulder i en investeringsenhet,
4. en andel i eget kapital eller skulder i en enhet som är ett annat finansiellt

institut än ett sådant som avses i 3, om typen av andel har valts i syfte att und-
vika att andelen är att anse som ett rapporteringspliktigt konto enligt denna
lag, eller

5. ett försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som tecknas

eller förvaltas av ett finansiellt institut.

En andel i eget kapital eller skulder i en investeringsenhet ska, trots det

som anges i första stycket 3, inte anses vara ett finansiellt konto om investe-
ringsenheten är ett finansiellt institut endast på grund av att den

1. erbjuder investeringsrådgivning till kunder och agerar för kundens räk-

ning, eller

2. hanterar portföljer för kunder och agerar på kundens vägnar i syfte att in-

vestera, förvalta eller administrera finansiella tillgångar som i kundens namn
sätts in hos ett annat finansiellt institut.

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

SFS 2016:67

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:67

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Ett konto som avses i första stycket ska, trots det som anges där, inte anses

vara ett finansiellt konto om det är undantaget från rapporteringsplikt enligt
bestämmelserna i 3 kap.

Vid tillämpning av första stycket ska ett konto som har lagts upp hos en

sådan värdepapperscentral som avses i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om vär-
depapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och som hör
hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än
Sverige, av ett svenskt finansiellt institut eller ett utländskt finansiellt instituts
fasta driftställe i Sverige, anses finnas hos det svenska finansiella institutet
eller det utländska finansiella institutets fasta driftställe i Sverige. Detsamma
gäller ett konto som har lagts upp hos en sådan värdepapperscentral från tred-
jeland som avses i den lagen.

8 kap.

Kontoförande instituts skyldigheter när en svensk värdepapperscentral
är ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut

1 §

Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är en sådan svensk

värdepapperscentral som avses i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler
och kontoföring av finansiella instrument, ska den som har antagits som
kontoförande institut och som utför registreringsåtgärder i stället för värde-
papperscentralen tillämpa 4�8 kap. med avseende på konton som är föremål
för sådana registreringsåtgärder. Värdepapperscentralen ska sammanställa
och tillhandahålla det kontoförande institutet den information som det
kontoförande institutet behöver för att tillämpa 4�8 kap.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 11 § tredje stycket tillämpas första gången i

fråga om kalenderåret 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)