SFS 2016:68 Lag om ändring i lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

160068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:865) om ändring i
förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979)

i stället för lydelsen enligt lagen (2015:865) om ändring i den lagen ska ha
följande lydelse.

4 §

Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,
2. internationell säkerhetsrätt i luftfartyg och flygmotorer som registrerats

enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

3. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran

(retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om
elcertifikat,

4. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luft-

fartyg och reservdelar till luftfartyg,

5. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om regi-

strering av båtbyggnadsförskott.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

SFS 2016:68

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016