SFS 2016:69 Förordning om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

160069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1998:1479) om vär-

depapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betyd-

else och tillämpningsområde som i lagen (1998:1479) om värdepappers-
centraler och kontoföring av finansiella instrument.

Offentliggörande av information

3 §

Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information

som ska offentliggöras enligt artikel 62 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappers-
avveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring
av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

Underrättelseskyldighet

4 §

Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket, om inspek-

tionen

1. med stöd av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 909/2014 har beslutat om auktorisation av en värdepapperscentral,

2. med stöd av artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 909/2014 har beslutat att återkalla auktorisationen för en värdepap-
perscentral,

3. med stöd av 9 kap. 12 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler

och kontoföring av finansiella instrument har beslutat att en person inte längre
får vara styrelseledamot eller verkställande direktör eller ersättare för någon
av dem i en värdepapperscentral, eller

4. med stöd av 9 kap. 13 § lagen om värdepapperscentraler och kontoföring

av finansiella instrument har beslutat att en person inte längre får vara styrel-
seledamot eller verkställande direktör eller ersättare för någon av dem i ett ut-
sett kreditinstitut.

SFS 2016:69

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:69

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Terminalåtkomst till avstämningsregister

5 §

Finansinspektionen får ha terminalåtkomst till de avstämningsregister

som förs enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring
av finansiella instrument för inhämtande av uppgifter enligt 8 kap. 3 § andra
stycket samma lag.

6 §

Behörig att inhämta uppgifter genom terminalåtkomst är endast den som

hos Finansinspektionen handlägger ärenden enligt lagen (2000:1087) om an-
mälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument eller ärenden
enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med
finansiella instrument. Inspektionen ska föra en förteckning över vilka som
har sådan behörighet.

7 §

När Finansinspektionen använder sig av terminalåtkomst, ska följande

uppgifter dokumenteras i en journal, som inspektionen ska föra med hjälp av
automatisk databehandling:

1. vem som har inhämtat uppgifter genom terminalåtkomsten,
2. tidpunkten då terminalåtkomsten har använts, och
3. det ärende till vilket de inhämtade uppgifterna hör.
Finansinspektionen ska kontrollera journalen regelbundet. Journalen ska

bevaras i minst två år.

Bemyndiganden

8 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:1479) om värdepappers-

centraler och kontoföring av finansiella instrument meddela föreskrifter om

1. handläggningen av ärenden om auktorisation av värdepapperscentraler i

Sverige,

2. kontoföring och övriga frågor enligt 4 kap. 21 §,
3. skyldighet för värdepapperscentraler att i vissa fall lämna besked om

kontots innehåll till kontohavare enligt 8 kap. 1 § andra stycket,

4. skyldighet för värdepapperscentraler att lämna besked enligt 8 kap. 3 §

första stycket,

5. vilka upplysningar som ska lämnas till Finansinspektionen enligt

9 kap. 3 § första stycket, och

6. att vissa uppgifter som enligt 9 kap. 3 § första stycket ska lämnas till

Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

9 §

Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 8 § 6, ska

inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Genom förordningen upphävs kontoföringsförordningen (1999:146).

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)