SFS 2016:71 Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916)

160071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i konkursförordningen (1987:916);

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 12 § konkursförordningen (1987:916) ska ha

följande lydelse.

12 §

1 Rätten ska genast skicka en kopia av kungörelsen om konkursbeslutet

till

1. förvaltaren och tillsynsmyndigheten,
2. Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och �&klagarmyndigheten,
3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,
4. registermyndigheten, om gäldenären är en registrerad juridisk person

eller en enskild näringsidkare som är införd i handelsregistret,

5. tillståndsmyndigheten, om det är upplyst att gäldenären har tillstånd att

utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller
annan författning kan komma att upphöra på grund av konkursen,

6. Revisorsnämnden, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor,
7. överförmyndaren, om det är upplyst att gäldenären är förmyndare, god

man eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

8. inskrivningsmyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns fast egen-

dom eller tomträtt,

9. registermyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns registrerat

skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till
egendomen eller till andel däri,

10. inskrivnings- och registermyndigheterna, om det är upplyst att det i

boet finns registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till
sådant luftfartyg,

11. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande

jurist på advokatbyrå,

12. Sveriges riksbank och Finansinspektionen, om gäldenären är ett kredit-

institut,

13. Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är fastighetsmäklare,
14. svensk värdepapperscentral, om det är upplyst att det i boet finns finan-

siella instrument som är registrerade hos värdepapperscentralen,

15. Finansinspektionen, om det är upplyst att gäldenären är deltagare i ett

anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveck-
ling av förpliktelser på finansmarknaden,

1 Senaste lydelse 2012:20.

SFS 2016:71

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:71

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

16. Affärsverket svenska kraftnät, om det är upplyst att det i boet finns

elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200)
om elcertifikat,

17. Statens energimyndighet, om det är upplyst att det i boet finns utsläpps-

rätter som är registrerade i utsläppsrättsregistret enligt lagen (2004:1199) om
handel med utsläppsrätter, och

18. Centrala studiestödsnämnden, om gäldenären är en fysisk person.
Första stycket 9 tillämpas också när egendomen är registrerad utomlands.
Rätten ska också genast underrätta Kronofogdemyndigheten om myndig-

heten har verkställt beslut om kvarstad enligt 2 kap. 11 § konkurslagen
(1987:672) om inte underrättelse om konkursen lämnas enligt första
stycket 2.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)