SFS 2016:72 Förordning om ändring i marknadsmissbruksförordningen (2000:1101)

160072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i marknadsmissbruksförordningen
(2000:1101);

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § marknadsmissbruksförordningen (2000:1101)

ska ha följande lydelse.

4 §

1

Finansinspektionen får i utredningssyfte föra register (utrednings-

register) i ärenden som rör utredning om brott mot lagen (2005:377) om straff
för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument eller överträ-
delse som kan föranleda sanktionsavgift enligt lagen (2000:1087) om anmäl-
ningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Registret får föras
med hjälp av automatiserad behandling. Inspektionen är personuppgiftsan-
svarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av person-
uppgifter som sker i registret.

Ett utredningsregister får endast innehålla uppgifter som
1. hämtats in genom terminalåtkomst enligt 8 kap. 3 § andra stycket lagen

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-
ment,

2. lämnats ut av värdepapperscentral enligt 8 kap. 3 § första stycket samma

lag,

3. på begäran lämnats av någon enligt 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument eller 18 § lagen om anmälningsskyldighet
för vissa innehav av finansiella instrument, eller

4. lämnats av en utländsk tillsynsmyndighet.
Till registret får också uppgifter hämtas in från insynsregistret.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:387.

SFS 2016:72

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016