SFS 2016:73 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

160073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:911) om avgifter

för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2016.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS 2016:73

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:73

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bilaga

1

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller
andelar i en central värdepappersförvarare (9 kap. 1 §)

J

Punkten 4 i kraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Ansökan om auktorisation som värdepapperscentral enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014
av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling
i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt
ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och
förordning (EU) nr 236/2012 (artikel 16.1)

R��

Bokföringslagen (1999:1078)

Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §)

D

Tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (7 kap. 7 §)

D

1 Senaste lydelse 2015:704.