SFS 2016:74 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

160074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 3 § och bilagan till förordningen (2001:911) om

avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande
lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument,

� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2004:575) om europabolag,

1 Senaste lydelse 2015:704.

SFS 2016:74

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

� lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepap-

persbolag,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 okto-

ber 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet
(Solvens II), och

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och
om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU
och förordning (EU) nr 236/2012.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller för central värdepappersförvarare som enligt

punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:51)
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument får
fortsätta att driva sådan verksamhet som avses där efter den 29 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2016:74

Bilaga

2

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §)

L

Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument

Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet
(3 kap. 12 § fjärde stycket)

G

Bokföringslagen (1999:1078)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den
10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av
försäkringsverksamhet (Solvens II)

�&terbetalning och inlösen (Artikel 71.1.h, 71.1.k, 71.1.m,
73.1.d, 73.1.h, 73.1.j, 77.1.d och 77.1.h)

K

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av
den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i
Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring
av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr
236/2012

Ansökan om auktorisation som värdepapperscentral
(artikel 16.1)

R��

Underrättelse om väsentliga förändringar som påverkar efter-
levnaden av villkoren för auktorisationen (artikel 16.4)

G

Ansökan om auktorisation av utkontraktering av en huvudtjänst
(artiklarna 19.1 a�e och 30.4)

Q�T

Ansökan om auktorisation av utvidgning av verksamheter och
tjänster (artiklarna 19.1 a�e och 48.2)

N��

Anmälan om upprättande av samverkande länkar
(artiklarna 19.5, 48.2 och 50)

N

Anmälan om anknutna tjänster (artikel 19.8)

J

Anmälan om tillhandahållande av tjänster eller inrättande av filial
i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(artikel 23.3)

J

Anmälan om ändring av omfattning av tillhandahållna tjänster
eller av filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller om ändring av förhållanden om vilka
uppgift har lämnats i tidigare anmälan (artiklarna 23.3 och 23.7)

J

Ansökan om godkännande av vissa förvärv eller avyttringar av
innehav i en värdepapperscentral (artikel 27.7 första stycket b)

J

2 Senaste lydelse 2015:704.

background image

4

SFS 2016:74

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Ansökan om auktorisation att tillhandahålla anknutna banktjänster
(artikel 54.2 a)

Q�X

Ansökan om auktorisation att utse ett eller flera auktoriserade
kreditinstitut för att tillhandahålla anknutna banktjänster
(artikel 54.2 b)

Q�X

Anmälan om väsentliga förändringar som påverkar villkoren
för auktorisation av tillhandahållande av anknutna banktjänster
(artikel 54.7)

J

Ansökan om utvidgning av auktorisation att tillhandahålla
anknutna banktjänster (artikel 56.1)

N�T