SFS 2016:75 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

160075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 20 § förordningen (2004:329) om bank-

och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

4 kap.

20 §

1

Det ska antecknas i bankregistret om ett bankaktiebolags bolags-

ordning innehåller

1. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18, eller 27 § eller 20 kap. 31 §

aktiebolagslagen (2005:551),

2. bestämmelse enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 40 § andra stycket andra

meningen eller 7 kap. 54 § aktiebolagslagen, eller

3. bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra vid en viss tid eller

under vissa villkor.

När det gäller förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas även

den värdepapperscentral som har registrerat avstämningsbolagets aktier och, i
förekommande fall, vilken värdepapperscentral som ansvarar för aktieboken.

När det gäller bestämmelse enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas

även det belopp till vilket aktier av olika slag har getts ut eller ska kunna ges
ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:566.

SFS 2016:75

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016