SFS 2016:76 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

160076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 och 6 §§ och 2 kap. 14 och 15 §§ aktie-

bolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

1

Vid en anmälan som avses i 3 § ska följande handlingar

ges in:

1. en kopia av stiftelseurkunden, inklusive bolagsordningen, och avtal

enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551), som inte har tagits in i stiftelse-
urkunden, samt en kopia av balans- eller resultaträkningar som anges i samma
paragraf,

2. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av

styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och fir-
matecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma
tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat,

3. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till sty-

relseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direk-
tör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare,
revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lek-
mannarevisorer har åtagit sig uppdragen,

4. ett intyg från ett sådant kreditinstitut som avses i 2 kap. 17 § aktie-

bolagslagen om det belopp som har satts in på särskilt konto hos institutet
som betalning för bolagets aktier med uppgift om när uttag från kontot först
har skett, och

5. ett sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 19 § aktiebolagslagen.
Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande

direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i
Sverige, ska det vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller annan
identitetshandling som avser den anmälde. Bolagsverket får kräva in ytterli-
gare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

Om bolagsordningen innehåller ett förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebo-

lagslagen, ska det i anmälan lämnas uppgift om hos vilken värdepapperscen-
tral bolagets aktier ska registreras och, i förekommande fall, vilken värdepap-
perscentral som ansvarar för aktieboken.

1 Senaste lydelse 2006:503.

SFS 2016:76

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:76

6 §

2

Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
2. en kopia av bolagsordningen i dess nya lydelse.
Om ändringen avser införande av ett förbehåll som avses i 1 kap. 10 §

aktiebolagslagen, ska anmälan innehålla uppgift om den dag från vilken för-
behållet ska tillämpas. Vidare ska det i ett sådant fall lämnas uppgift om hos
vilken värdepapperscentral bolagets aktier ska registreras och, i före-
kommande fall, vilken värdepapperscentral som ska ansvara för aktieboken.

2 kap.

14 §

3

När ett aktiebolag registreras antecknas

1. bolagets organisationsnummer,
2. dagen för bolagets bildande,
3. uppgifter som avses i 3 kap. 1 § första stycket samt 8 kap. 43 §, 9 kap.

47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551),

4. uppgift om bolagskategori och, i förekommande fall, uppgift om att bo-

laget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning,

5. tiden för ordinarie bolagsstämma, om den anges i bolagsordningen,
6. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit sådan, och
7. bolagets postadress.
Om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska också detta antecknas.
Om bolaget har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska även dagen för tillståndet
antecknas.

Om bolaget har auktorisation som värdepapperscentral enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om
förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepap-
perscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och för-
ordning (EU) nr 236/2012, ska även dagen för auktorisationen antecknas. Om
Finansinspektionen har återkallat auktorisationen, ska också dagen för beslu-
tet om återkallelse antecknas.

Anges lydelsen av bolagets firma i bolagsordningen på främmande språk,

ska lydelsen antecknas.

Har bolagets verksamhet helt eller delvis annat syfte än att bereda vinst åt

aktieägarna, ska syftet antecknas.

15 §

I registret ska det antecknas om bolagsordningen innehåller

1. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 §

aktiebolagslagen (2005:551),

2. föreskrift enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 7 kap. 40 § andra stycket

andra meningen eller 7 kap. 54 § aktiebolagslagen, eller

3. bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra efter en viss tid eller

under vissa villkor.

I fråga om förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas även den

värdepapperscentral som har registrerat avstämningsbolagets aktier och, i
förekommande fall, vilken värdepapperscentral som ansvarar för aktieboken.

2 Senaste lydelse 2014:545.

3 Senaste lydelse 2009:38.

background image

3

SFS 2016:76

I fråga om föreskrift enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas även det

antal aktier av olika slag som har getts ut eller ska kunna ges ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016