SFS 2016:77 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

160077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 3 och 9 §§ och rubriken närmast före 9 § förord-

ningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektio-
nens verksamhet ska ha följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

� 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
� 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

� 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndig-

hetens premiepensionsverksamhet,

� 9 kap. 27 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring

av finansiella instrument,

� 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
� 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

� 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

� 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

� 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-

siella konglomerat,

� 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,

1 Senaste lydelse 2015:705.

SFS 2016:77

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:77

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

� 17 kap. 29 § och 20 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning,

� 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder,

� 33 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, och
� 9 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag.

Avgiftsgrupp 4 � Börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler

9 §

2

Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har

tillstånd att driva

1. reglerad marknad enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
2. clearingverksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden eller Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om
OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller

3. verksamhet som värdepapperscentral enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värde-
pappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt
ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr
236/2012.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller för central värdepappersförvarare som enligt

punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:51)
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument får
fortsätta att driva sådan verksamhet som avses där efter den 29 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2013:292.