SFS 2016:78 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

160078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 5 b § förordningen (2009:93) med instruktion

för Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

5 b §

1

Myndigheten ska ha effektiva och tillförlitliga rutiner för att upp-

muntra rapportering och för att ta emot rapporter om överträdelser av be-
stämmelser som gäller för verksamheten i

1. sådana kreditinstitut och värdepappersbolag som anges i lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse respektive i lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden, och

2. svenska värdepapperscentraler och kontoförande institut som anges i

lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument.

Myndighetens rutiner för verksamhet som avses i första stycket 1 ska utfor-

mas i enlighet med artikel 71.1 och 71.2 a i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet
i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG
och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/59/EU.

Myndighetens rutiner för verksamhet som avses i första stycket 2 ska utfor-

mas i enlighet med artikel 65.1 och 65.2 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappers-
avveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring
av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012, i den
ursprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:998.

SFS 2016:78

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016