SFS 2016:80 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

160080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(2011:257);

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 18 § försäkringsrörelseförordningen

(2011:257) ska ha följande lydelse.

4 kap.

18 §

Det ska antecknas i försäkringsregistret om ett försäkringsaktiebolags

bolagsordning innehåller

1. förbehåll enligt 3 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
2. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 §

aktiebolagslagen (2005:551),

3. bestämmelse enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 40 § andra stycket andra

meningen eller 7 kap. 54 § aktiebolagslagen, eller

4. bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra vid viss tid eller under

vissa villkor.

När det gäller förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas även

den värdepapperscentral som enligt lagen (1998:1479) om värdepap-
perscentraler och kontoföring av finansiella instrument har registrerat
avstämningsbolagets aktier och, i förekommande fall, vilken värdepappers-
central som ansvarar för aktieboken.

När det gäller bestämmelse enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas

även det belopp till vilket aktier av olika slag har getts ut eller ska kunna ges
ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS 2016:80

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016