SFS 2016:81 Förordning om ändring i förordningen (2011:978) om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling

160081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:978) om avgifter
för vissa ärenden om dödande av förkommen
handling;

utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2011:978) om avgifter för

vissa ärenden om dödande av förkommen handling ska ha följande lydelse.

1 §

I ett ärende enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen hand-

ling som avser dödande av en företagsinteckning eller ett företagsinteck-
ningsbrev tas en ansökningsavgift ut med 750 kronor.

I ett ärende enligt samma lag som avser dödande av ett aktiebrev eller en

handling vars uppvisande utgör villkor för att antecknas som innehavare av en
rättighet på ett sådant konto som avses i lagen (1998:1479) om värdepappers-
centraler och kontoföring av finansiella instrument tas en ansökningsavgift ut
med 950 kronor.

Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften betalas inte tillbaka om

handläggningen av ärendet har påbörjats.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:81

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016