SFS 2016:83 Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

160083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl.;

utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 7, 7 a, 10 och 12 §§ förordningen (2002:1118)

om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

7 §

1

En kommun har rätt till ersättning för kostnader för vård av barn under

18 år i ett annat hem än barnets eget, om barnet omfattas av 1 § första stycket
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ersättning lämnas för
vård som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga under den tid som barnets ansö-
kan om uppehållstillstånd prövas. Om ansökan om uppehållstillstånd avslås
och ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas lämnas ersättning
också för vård under tiden fram till dess barnet lämnar landet. Ersättning läm-
nas också för vård av den som har fyllt 18 men inte 21 år, om vården påbör-
jats före 18 års ålder.

För barn som vårdas med stöd av socialtjänstlagen i ett hem för vård eller

boende eller i ett stödboende och som anvisats till en kommun enligt 3 §
andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. har en kommun rätt
till ersättning med

– 1 900 kronor per barn och dygn om barnet vårdas i ett hem för vård eller

boende, och

– 1 000 kronor per barn och dygn om barnet vårdas i ett stödboende.
Ett stödboende får inte ingå i sådana överenskomna platser för boende för

ensamkommande barn som ger rätt till ersättning enligt 7 b §.

7 a §

2

En kommun som anvisats ett barn av Migrationsverket enligt 3 §

andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har rätt
till ersättning för kostnader för en utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ social-
tjänstlagen (2001:453) som avser ett ensamkommande barn under 18 år som
omfattas av 1 § första stycket 1 lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Ersättning betalas med 39 000 kronor vid placering i familjehem och med

31 000 kronor vid placering i hem för vård eller boende, i stödboende eller i
boende som avses i 2 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande
m.fl.

1 Senaste lydelse 2013:467.

2 Senaste lydelse 2006:216.

SFS 2016:83

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

2

SFS 2016:83

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

10 §

3

Ersättning enligt någon av 3–7 a, 7 b i den del som avser tilläggser-

sättning med 300 kronor, och 8–9 b §§ betalas efter ansökan i efterskott för
varje kvartal.

12 §

4

En ansökan om ersättning enligt någon av 3–7, 7 b i den del som avser

tilläggsersättning med 300 kronor, 8–9 b och 11 §§ ska ha kommit in till Mig-
rationsverket senast inom ett år från utgången av den period ansökan avser.
En ansökan om ersättning enligt 7 a § ska ha kommit in till Migrationsverket
senast inom ett år från det att utredningen slutfördes.

Kommuner och landsting är skyldiga att lämna Migrationsverket de upp-

gifter som krävs för bedömningen av deras rätt till ersättning enligt denna för-
ordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2016.

3. I fråga om schabloniserade ersättningar för hem för vård eller boende

och belagda platser som avser tid före den 1 januari 2016 får ansökan göras
till och med den 31 december 2016 trots den nya bestämmelsen i 12 §.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2013:467.

4 Senaste lydelse 2013:467.