SFS 2016:84 Förordning om ändring i förordningen (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester

160084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1108) om
utformningen av häkten och polisarrester;

utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1108) om utform-

ningen av häkten och polisarrester

dels att nuvarande 5 § ska betecknas 6 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.

5 §

Ett förvaringsrum i en polisarrest får avvika från kraven i 2 § första

stycket på golvyta, kubikinnehåll och rumshöjd med högst fem procent.

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till tillfälliga behov, får ett förva-

ringsrum i en polisarrest som inte används stadigvarande även avvika från
kraven i 2 § på att rummet ska vara försett med fönster och på att rummet ska
vara utformat så att obehöriga kontakter mellan den intagne och andra om
möjligt förhindras.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.
2. Den nya 5 § gäller endast förvaringsrum som färdigställts före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:84

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016