SFS 2016:85 Förordning om ändring i kungörelsen (1969:84) om polisens användning av skjutvapen

160085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1969:84) om polisens
användning av skjutvapen;

utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 3 § kungörelsen (1969:84) om polisens använd-

ning av skjutvapen

1 ska ha följande lydelse.

3 §

2

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får i fall som avses i 24 kap.

2 § brottsbalken eller 10 § polislagen (1984:387) men som inte nämns i 2 §
denna förordning medge en polisman att använda skjutvapen för att genom-
föra en viss tjänsteåtgärd, om det är absolut nödvändigt med hänsyn till åtgär-
dens vikt.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av kungörelsens rubrik 2014:1115.

2 Senaste lydelse 2014:1115.

SFS 2016:85

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016