SFS 2016:86 Förordning om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål

160086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning
vid förundersökning i brottmål;

utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 1 § kungörelsen (1969:590) om ersättning vid

förundersökning i brottmål ska ha följande lydelse.

1 §

1

Den som hörs under en förundersökning i brottmål eller enligt 23 kap.

3 § fjärde stycket rättegångsbalken kan få ersättning av allmänna medel enligt
förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1995:273.

SFS 2016:86

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016