SFS 2016:88 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

160088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1091) om
assistansersättning;

utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 7 och 8 §§ förordningen (1993:1091) om assi-

stansersättning ska ha följande lydelse.

7 §

1

En försäkrad som, enligt 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkrings-

balken, har beviljats ersättning med högre belopp än det som anges i 5 § eller
som, enligt 51 kap. 11 § tredje stycket socialförsäkringsbalken, har beviljats
ersättning med skäligt belopp, ska inför utbetalning av assistansersättning
enligt 51 kap. 14 § samma balk lämna Försäkringskassan en redovisning av
samtliga kostnader för lämnad assistans. Redovisningen ska ha kommit in till
Försäkringskassan vid den närmare tidpunkt som myndigheten föreskriver.

En försäkrad som avses i första stycket ska, om assistansersättning betalas

ut enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken, i samband med slutavräkning
enligt samma paragraf lämna Försäkringskassan en redovisning av samtliga
kostnader för lämnad assistans.

8 §

2

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om utbetalningsförfarande

enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken samt om utbetalnings- och avräk-
ningsförfarande enligt 51 kap. 15 § samma balk.

Försäkringskassan får vidare meddela föreskrifter om den försäkrades upp-

giftsskyldighet enligt 7 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på assistansersätt-

ning som avser assistans som har lämnats i april månad 2016.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:278.

2 Senaste lydelse 2010:1684.

SFS 2016:88

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016