SFS 2016:89 Förordning om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

160089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1020) med
instruktion för Folkhälsomyndigheten;

utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2013:1020) med instruktion

för Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

3 §

1

Myndigheten ska särskilt

1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och

hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund,
socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck,
funktionsnedsättning och ålder,

2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för

smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för
smittskyddet i landet,

3. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljö-
arbetets utveckling samt i detta arbete särskilt följa upp, utvärdera och sprida
kunskap om hur människors hälsa påverkas av miljön,

4. framställa statistik inom folkhälsoområdet och främja tillgång till sådan

statistik,

5. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik inom folk-

hälsoområdet och metoder för att beakta folkhälsoaspekter i konsekvens-
bedömningar och uppföljningar,

6. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddet

mot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna
utveckling för samhället och den enskilde samt utvärdera effekterna av vacci-
nationer och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och andra
berörda samhällssektorer,

7. ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-, narkotika-,

dopnings- och tobaksområdet,

8. svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som

bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd,

9. verka för att möjligheten att effektivt använda antibiotika hos människor

och djur bevaras genom att samla in, analysera och aktivt förmedla kunskap i
frågor som rör antibiotikaresistens samt främja insatser på lokal och regional
nivå i frågor som rör rationell antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens,

1 Senaste lydelse 2014:1546.

SFS 2016:89

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

2

SFS 2016:89

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

10. verka för en minskad smittspridning genom att samla in, analysera och

aktivt förmedla kunskap i frågor som rör annan antimikrobiell resistens än
antibiotikaresistens samt i frågor som rör vårdrelaterade infektioner och vård-
hygien,

11. verka för att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och allmänheten

tillämpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens och annan antimik-
robiell resistens,

12. verka för att begränsa spridningen och konsekvenserna för samhället

och för enskilda av hiv/aids samt verka för att skapa öppenhet om hiv/aids
och motverka stigmatisering och diskriminering av personer som lever med
hivinfektion, bland annat genom att främja utvecklingsinsatser och långsiktigt
förebyggande arbete,

13. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av varor som inte

utgör läkemedel samt bevaka och utreda behovet av kontroll av varor enligt
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

14. vara samordnande myndighet för det friluftslivsmål för god folkhälsa

som regeringen har fastställt och verka för att detta mål nås genom att sam-
manställa och sprida evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar för-
utsättningar för friluftsliv och främjar hälsa till kommuner, landsting och
andra berörda samhällssektorer,

15. ha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika

rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och köns-
uttryck,

16. verka för kunskapsuppbyggnad och nationell samordning inom om-

rådet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt följa upp utveck-
lingen inom området, och

17. till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ge in underlag för beslut

om rekommendationer för resor till länder där det kan finnas risk för sprid-
ning av smittsamma sjukdomar.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)